Raporty z działalności

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013


Poniżej prezentujemy sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji Trans-Fuzja – Fundacja na rzecz osób transpłciowych 

za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013Dane rejestrowe:
Trans-Fuzja Fundacja na rzecz osób transpłciowych

Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i rozpoczęła działalność uzyskując wpis do KRS 8 lipca 2008 r.

KRS: 0000309669
REGON: 020790802
NIP: 8942951248

Siedziba biura fundacji: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa

Adres rejestrowy: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa

W roku 2013 zarząd działał w następującym składzie:

 • Stanisława Lalla Fedorowicz-Podobińska - prezeska
 • Wiktor Dynarski - wiceprezes
 • Greta Puchała - wiceprezeska
 • Jan Puchała - członek zarządu

W lipcu 2013 r. członek zarządu Jan Puchała został zastąpiony przez Andrzeja Rodysa, a wiceprezeska Greta Puchała została urlopowana na czas urlopu wychowawczego.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji:

 • upublicznienie dyskusji na temat problemów osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych, oraz zwiększenie ich reprezentacji społecznej;
 • kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych;
 • kształtowanie pozytywnej tożsamości osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych;
 • zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej, oraz wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób transseksualnych i transpłciowych;
 • wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa zapisu o instytucji legalnego partnerstwa osób tej samej płci;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych oraz przeciwdziałanie objawom transfobii i homofobii w społeczeństwie;
 • promowanie wiedzy na temat tożsamości seksualnych i identyfikacji płciowych, w tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, sportem i rekreacją, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
 • wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antytransfobicznego i antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji;
 • działalność prozdrowotna, w tym propagowanie wiedzy o chorobach i terapii związanych z poczuciem tożsamości płciowej, profilaktyka uzależnień;
 • działanie na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat;
 • promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet, rozwój kształcenia zawodowego;
 • organizacja pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych dyskryminacją;
 • organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją;
 • budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych;
 • wypracowanie standardu dotyczącego terapii transseksualizmu oraz sytuacji osób z odmiennym poczuciem tożsamości płciowej.

Fundacja realizowała cele statutowe w formie:

 • warsztatów dla aktywistów organizacji pozarządowych, policjantów, nauczycieli, studentów;
 • spotkań dyskusyjnych;
 • comiesięcznych spotkań integracyjno-towarzyskich;
 • grup wsparcia dla osób transpłciowych;
 • druku i rozpowszechniania materiałów informacyjnych;
 • udziału w audycjach radiowych i telewizyjnych;
 • udziału w debatach i konferencjach naukowych;
 • prowadzenia strony internetowej (www.transfuzja.org);
 • organizacji pomocy psychologicznej i prawnej dla osób transpłciowych zagrożonych dyskryminacją;
 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ występujących o zmiany w prawie karnym;
 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji NGO na rzecz stworzenia ustawy dotyczącej równego traktowania;
 • udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ na rzecz stworzenia ustawy o związkach partnerskich;
 • współpracy z Policją w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową;
 • współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie wprowadzenia zmian w przepisach prawnych, dotyczących uzgadniania płci metrykalnej i refundacji korekty operacyjnej płci biologicznej.

W 2013 roku fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

W 2013 roku zarząd fundacji podjął następujące uchwały:

 • o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2012;
 • o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2012.
 • o zastąpieniu członka zarządu, Jana Puchały przez Andrzeja Rodysa.
 • o urlopowaniu wiceprezeski Grety Puchały na czas urlopu wychowawczego.

Fundacja uzyskała w 2013 r. następujące przychody:
 • z grantów      202.833,41 zł
 • z darowizn od osób fizycznych     4.288,35 zł 
 • z 1 proc. przekazanego podatku PIT     8.799,90 zł

Zarząd dysponuje również kapitałem założycielskim złożonym przez Fundatorów w wysokości 1.000,00 zł.

Fundacja poniosła następujące koszty:
 • realizacja celów statutowych   201.448,01 zł
 • administracja (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.)  27.802,12 zł

W roku 2013 fundacja nie wypłaciła wynagrodzeń tytułem umowy o pracę, a członkom zarządu na podstawie umowy o pracę nie wypłacono wynagrodzenia.

W roku 2013 fundacja poniosła wydatki tytułem umów zleceń i umów o dzieło w wysokości 143.161,80 zł brutto.

Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.

Fundacja posiada konto w BRE Banku. Na koniec 2013 r. kwota na koncie wynosiła 45.723,18 zł.

Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, udziałów i akcji spółek.

Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.

Na koniec 2013 r. aktywa fundacji wynosiły 49.766,26 zł.

Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.

Informację o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych CIT-8 i CIT-8/0 fundacja składała do Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany, ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa. Nie składano innych deklaracji podatkowych.

W okresie sprawozdawczym fundacja nie miała żadnej kontroli.
Szczegółowe działania Fundacji podjęte w 2013 roku


Działałność krajowa


Inicjatywy wspierające

W ramach swojej misji oraz postanowień statutu Fundacja Trans-Fuzja inicjuje bądź promuje inicjowanie działalności mającej na celu wsparcie osób transpłciowych (transseksualnych, transwestytycznych, transgenderowych) oraz innych mieszczących się w kategorii nienormatywności płciowej ze względu na swoją tożsamość, ekspresję lub doświadczenie.
Niektóre z podejmowanych działań skierowane są do ścisłej grupy docelowej, np. osób transseksualnych. Nie oznacza to jednak, że istnieją jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do spotkań. Są one otwarte dla wszystkich. 
Wszystkie działania wspierające prowadzone były wolontaryjnie bez finansowania ze środków fundacji.

Skierowane do grup

Grupy wsparcia

W 2013 r. Fundacja organizowała cykliczne spotkania grup wsparcia dla osób transpłciowych w następujących miastach:

 • Warszawa (grupa wsparcia dla osób transpłciowych oraz grupa wsparcia dla osób bliskich)
 • Kraków
 • Szczecin
 • Gdańsk
 • Wrocław

Inne formy spotkań

Dodatkowo w Warszawie kontynuowano comiesięczne spotkania towarzyskie (Trans Wieczorki) organizowane we współpracy z klubem Le Garage oraz spotkania filmowo-dyskusyjne w siedzibie Fundacji. W Szczecinie kontynuowano comiesięczne spotkania filmowe, na których można również zapoznać się z osobami transpłciowymi i porozmawiać na wspólne tematy. A we Wrocławiu transowe pogaduchy dla wszelkich osób transpłciowych: k/m i m/k, ts, tg, tv oraz tych poszukujących własnej tożsamości.

Skierowane do osób indywidualnych

Spotkania

W 2013 r. odbyło się kilkanaście spotkań indywidualnych z osobami transpłciowymi zainteresowanymi tematem tranzycji oraz innych kwestii związanych z uzgodnieniem płci, coming outem oraz opieką zdrowotną.

Pomoc psychologiczna

Przez cały rok w siedzibie Fundacji w każdy czwartek odbywały się konsultacje psychologiczne prowadzone przez powołany w 2012 r. zespół. Zespół udzielał ponadto indywidualnych porad drogą mailową oraz niejednokrotnie włączał się w działania Fundacji związane z rzecznictwem i pomocą indywidualną. Działalność zespołu trwa, w 2014 r. zaś przewiduje się zakończenie okresu wolontariackiego i sfinansowanie części jego pracy (m.in. udzielanie porad oraz koordynację).

Pomoc prawna

W 2013 r. przy Fundacji funkcjonowała grupa prawna, która udzieliła informacji prawnych ponad 50 osobom. Stworzony został ponadto stosowny regulamin udzielania przez Fundację informacji zarówno przez internet, jak i podczas spotkań na żywo w siedzibie Fundacji. Grupa prawna funkcjonowała do listopada 2013 r., jej reaktywację zaś przewiduje się na wrzesień 2014 r.

TransKARTA

W 2013 r. z powodu problemów związanych ze znalezieniem odpowiedniej drukarni oraz ogólnych problemów natury administracyjnej wydawanie transKART nie zostało wznowione. Kwestię przeniesiono na 2014 r.

Działalność edukacyjna

W ramach działalności edukacyjnej Fundacja Trans-Fuzja wydawała publikacje, prowadziła warsztaty z zakresu wielu aspektów transpłciowości. Warsztaty te dotyczą zarówno podstawowych wiadomości o tej tematyce, jak i wiedzy specjalistycznej. Projekt warsztatowy wspiera Fundacja Mama Cash, a działania wokół projektu koordynowała prezeska Lalka Podobińska.
Ponadto, najczęściej we współpracy z innymi organizacjami, występowaliśmy w panelach, debatach i konferencjach na temat transpłciowości oraz różnorodności płciowej.
Fundacja doradzała również w kwestiach akademickich, szczególnie przy konsultacji prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Tematami akademickimi zajmował się Wiktor Dynarski, a w Krakowie – Lalka Podobińska.

Publikacje

„...i inni! Równouprawnienie osób transpłciowych w Europie. Podręcznik dobrych praktyk dla transaktywistów i ich sojuszników” - tłumaczenie międzynarodowej publikacji, której zadaniem jest przede wszystkim wprowadzić osoby cispłciowe w tematykę transpłciowości oraz istotności problematyki praw człowieka osób transpłciowych.
W ramach dotacji Mama Cash fundacja wspierała dział transAkcje czasopisma „Replika”.

Warsztaty

W 2013 r., dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Mama Cash, fundacja zorganizowała dziewięć warsztatów edukacyjnych na terenie całej Polski. Warsztaty skierowane były do różnych grup (w tym także aktywistów organizacji LGBT oraz do ekspertów) oraz dotyczyły różnych kwestii związanych z transpłciowością. Najczęściej odbywającym się warsztatem był zaprojektowany w 2010 r. (na bieżąco aktualizowany) warsztat „Oswajanie transpłciowości”, mający na celu przybliżyć tematykę transpłciowości osobom, które nigdy wcześniej nie spotkały się z tą tematyką lub wciąż wiedzą o niej niewiele.
Przeprowadzono również dwa warsztaty dla osób transpłciowych przybliżające temat seksualności oraz radzenia sobie z emocjami.

Warsztaty zorganizowane w 2013 r.:

 1. 1. 9 marca – „Oswajanie transpłciowości” – Szczecin (Manifa).
 2. 2. 15 czerwca – „Oswajanie transpłciowości” – Warszawa (Parada Równości).
 3. 3. 12 października – „Oswajanie transpłciowości” – Lublin (Lubelskie Wydarzenia LGBT).
 4. 4. 15 października – „Oswajanie transpłciowości” – Łódź (Fabryka Równości). 
 5. 5. 27 października – „Oswajanie transpłciowości” – Szczecin (Szczecińskie Dni Różnorodności).
 6. 6. 30 października – „Oswajanie transpłciowości” – Wrocław (Trzeci Sektor).
 7. 7. 2 grudnia – „Piękno i mądrość różnorodności” – Łódź (Instytut Badań Psychologicznych Empiria).
 8. 8. 15 grudnia - „ABC radzenia sobie z emocjami” – Warszawa (Trans-Fuzja).
 9. 9. 22 grudnia – „Ja i moja seksualność” – Warszawa (Trans-Fuzja).
Spotkania

 • Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie podręcznika antydyskryminacyjnego dla policji (16 stycznia)
 • Prowadzenie debaty „Różne barwy transpłciowości” w KPH (10 lutego)
 • Udział w debacie „Miłość niejedno ma imię. Banał czy społeczne wyzwanie? Jak wprowadzić w Polsce związki partnerskie?” (13 lutego)
 • Spotkanie w klubie Queer.pl w Krakowie „Trans dla zaawansowanych” (24 lutego)
 • Udział w panelu podczas  konferencji „Diversity pays! Różnorodność się opłaca!” na Uniwersytecie Warszawskim (8 marca)
 • Udział w panelu podczas  debaty „Różne spojrzenia na transpłciowość” w Krytyce Politycznej Łódź (20 kwietnia)
 • Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Transgender Transdyscyplinarnie w Katowicach (28 maja)
 • Udział w spotkaniu ze studentami na Wydziale Socjologii UW (29 maja)
 • Spotkanie poświęcone tematyce osób nieheteroseksualnych zorganizowane przez Pełnomocnicka Rządu do Spraw Równego Traktowania (17 lipca) 
 • Spotkanie z transpłciowością na Pikniku pod Tęczą (15 sierpnia)
 • Udział w konferencji „Sektor pozarządowy w Polsce: profesjonalnie zarządzany, społecznie zakorzeniony?” (18 października)
 • Wykład „Fakty i mity na temat ustawy o uzgodnieniu płci” podczas Dni Różnorodności w Szczecinie (26 października)
 • Spotkanie z prezeską Lalką Podobińską na temat transpłciowości w Stowarzyszeniu Lambda (14 grudnia)
 • Udział w konferencji „Jak państwo powinno chronić i wspierać ofiary przemocy seksualnej” w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (16 grudnia)

Działania związane z kulturą

Wybory Miss Trans

15 czerwca w warszawskim klubie Le Garage odbyły się III Wybory Miss Trans. W konkursie wzięły udział transkobiety i osoby niebinarne z całej Polski. Fundacja przewiduję organizację konkursu po raz kolejny w 2014 r.

Inne wydarzenia

20 listopada w ramach obchodów Dnia Pamięci Osób Transpłciowych w siedzibie Fundacji zorganizowano wieczór filmowy połączony z ceremonią upamiętniającą te osoby, które padły ofiarami przemocy oraz zbrodni ze względu na swoja transpłciowość.
Recenzowano scenariusz filmu fabularnego „Stokrotka” na temat osób transpłciowych.

Rzecznictwo

Ustawa o uzgodnieniu płci

Prace nad rzecznictwem związanym z uzgodnieniem płci trwały cały rok, co zakończyło się 6 grudnia 2013 r. zorganizowaniem w Sejmie pierwszego czytania ustawy, które – pomimo ewidentnej opozycji ze strony niektórych ugrupowań parlamentarnych – zakończyło się pozytywnie, a projekt został skierowany do dalszego procedowania. 

Badania

W 2013 roku Fundacja przeprowadziła dwa badania – jedno związane z tematyką uzgodnienia i korekty płci (we współpracy z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego), drugie zaś dotyczące potrzeb osób transpłciowych w kwestii planowania dalszej działalności organizacji (inicjatywa zespołu psychologicznego oraz Zarządu Fundacji).

Publikacje

 • „Sytuacja prawna osób transpłciowych w Polsce – raport z badań i propozycje zmian” - publikacja podsumowująca trwający od 2012 r. projekt badawczy mający na celu opisanie prawnego procesu korekty płci poprzez badanie akt sądowych tzw. spraw o ustalenie. Publikacja powstała we współpracy z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego.
 • „Dlaczego nie należy bać się ustawy o uzgodnieniu płci?” - broszura skierowana do posłów na Sejm w związku z pierwszym czytaniem projektu ustawy o uzgodnieniu płci.
 • Współpraca z policją przy tworzeniu poradnika antydyskryminacyjnego „Po pierwsze człowiek”, w którym przeznaczono specjalny rozdział na omówienie problematyki transpłciowości i kontaktu z osobami transpłciowymi.
 • Współpraca z policją przy tworzeniu podręcznika dla słuchaczy Centrum Kształcenia Policji „Legitymowanie osób transpłciowych”

Manifestacje i spotkania

 • Udział w Manifie w Warszawie (9 marca) oraz w Szczecinie (10 marca).
 • Udział w Marszu Równości w Łodzi (18 maja).
 • Udział Zarządu oraz wolontariatu w Paradzie Równości w Warszawie (15 czerwca).
 • Udział w demonstracji antyfaszystowskiej pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego (9 listopada).

Konferencje

 • Zorganizowanie konferencji pt. „Sytuacja osób transpłciowych w Polsce i Szwecji” (24 stycznia, Sejm), której gościem specjalnym była Barbro Westerholm – szwedzka parlamentarzystka od lat zajmująca się tematyką praw osób LGBT.
 • Zorganizowanie konferencji zamykającej projekt badawczy „Sytuacja prawna osób transpłciowych. Propozycje zmian legislacyjnych” (9 lipca, Sejm).
 • Zorganizowanie we współpracy z Radą Europy oraz Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich konferencji „Europejskie standardy i dobre praktyki w zakresie korekty płci” (5 listopada).

Udział w koalicjach i komisjach

 • Kontynuacja współpracy z organizacjami antydyskryminacyjnymi w Koalicji na rzecz Równych Szans.
 • Kontynuacja udziału w koalicji Partnerstwo dla Związków powołanej w celu pracy nad wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce.
 • Przystąpienie do koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.
 • Podpisanie Karty Różnorodności.
 • Przystąpienie do feministycznej koalicji KARAT pracującej przede wszystkim nad wdrożeniem mechanizmów ONZ służących ochronie kobiet i zabezpieczaniu praw reprodukcyjnych i możliwości planowania rodziny w Polsce.

Spotkania polityczne

 • Spotkanie prezeski z byłym ministrem zdrowia Markiem Balickim na temat założeń do ustawy o uzgodnieniu płci (20 stycznia).
 • Spotkanie prezeski z pełnomocnikiem rządu ds. równego traktowania Agnieszką Kozłowską-Rajewicz na temat założeń do ustawy o uzgodnieniu płci (15 marca).
 • Spotkanie prezeski z marszałkiem Sejmu Ewą Kopacz (24 października).
 • Udział przedstawicielek Fundacji w roboczym spotkaniu poświęconym założeniom do rządowego projektu regulacji dotyczących korekty płci zorganizowanym w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości (28 listopada).
 • Spotkanie prezeski z wiceministrem zdrowia Igorem Radziewiczem-Winnickim w sprawie rządowego projektu regulacji prawnych (20 grudnia).

Korespondencja z przedstawicielami władz, komentarze i oświadczenia

 • W marcu Fundacja wystosowała komentarz do projektu Krajowego Programu na Rzecz Równego Traktowania, w którym zwracała uwagę na niedostatki propozycji w kwestii pracy nad aspektami trans- oraz interpłciowości.
 • W listopadzie podpisaliśmy się pod pismem ze stanowiskiem organizacji pozarządowych w sprawie wydarzeń 11 listopada.

Działalność międzynarodowa


Konferencje i seminaria

 • Udział w seminarium Rady Europy poświęconym opiece zdrowotnej oraz społecznej osób LGBT w Belgradzie (11-12 marca)
 • Udział w seminarium Rady Europy poświęconym problematyce prawa dzieci i młodzieży do ich orientacji seksualnej i tożsamości płciowej (2-4 maja)
 • Warsztat na temat transpłciowego aktywizmu w Europie Środkowej podczas 13. Philadelphia Trans* Health Conference(13-16 czerwca)
 • Wykład podczas Walnego Zgromadzenia europejskiego oddziału Międzynarodowej Federacji na Rzecz Planowania Rodziny [IPPF] (28 czerwca)
 • Udział w corocznej konferencji członkowskiej ILGA-Europe w Zagrzebiu (24-27 października)

Reprezentacja w organizacjach międzynarodowych

Wiceprezes Fundacji Wiktor Dynarski kontynuował kadencję współprzewodniczącego organizacji Transgender Europe. Mandat wygaśnie w maju 2014 r.

Raporty

W 2013 r. w ramach współpracy z Koalicją KARAT Fundacja zaktualizowała stworzony w 2011 r. raport dotyczący sytuacji osób trans- i interpłciowych w odniesieniu do Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW).

Manifestacje

 • Udział w Paradzie Równości w Dublinie (29 czerwca)
 • Udział w Tęczowym PRIDE w Bratysławie (21 września)

Wewnętrzne funkcjonowanie


Zmiany w strukturze Zarządu i Rady Fundacji

W 2013 r. dokonano zmian w Zarządzie Fundacji. Jan Puchała zrezygnował z członkostwa, podczas gdy Grecie Puchale udzielono urlopu. Nowym członkiem zarządu został wybrany Andrzej Rodys.

Statut

Przeprowadzono zmiany w statucie, aby stał się on inkluzywny dla osób interseksualnych, płciowo nienormatywnych oraz aseksualnych. W kolejnym roku przewiduje się dalsze zmiany w statucie związane z działalnością Fundacji.

Siedziba

Pod koniec roku zakończono większość prac remontowych trwających od wynajęcia lokalu w maju 2012 r. Siedziba Fundacji funkcjonuje zarówno jako biuro, jak i miejsce spotkań integracyjnych oraz innych zajęć i działań.

Granty

W 2013 r. Trans-Fuzja otrzymała środki finansowe na swoją działalność 202.833,41 zł z następujących grantów:

 • 30.000 zł stanowiących drugą transzą środków na pokrycie projektu badawczego związanego z procesem sądowym przy uzgodnieniu płci, grantodawca: Fundacja im. Stefana Batorego (z tej kwoty zwrócono niewykorzystaną kwotę 5.837,83 zł);
 • 56.147 zł na organizację warsztatów, delegacje związane z działalnością statutową oraz wsparcie magazynu „Replika”, grantodawca: Mama Cash;
 • 109.410 zł na działalność ogólną w tym na pokrycie kosztów biura, administracji, działalności międzynarodowej oraz rzecznictwa, grantodawca: Open Society Foundations;
 • 13.114,24 zł na zorganizowanie konferencji „Europejskie standardy a dobre praktyki w zakresie korekty płci”, grantodawca: Rada Europy.

Inne wpływy

W ramach akcji 1 proc. w 2013 r. Fundacja Trans-Fuzja pozyskiwała fundusze zarówno na działalność statutową, jak i na pomoc inicjatywie Miłość Nie Wyklucza oraz pomoc Koalicji KARAT w pracy nad wsparciem ruchów feministycznych w Kirgistanie. 
W ramach akcji zebrano 8.799,90 zł. 

W 2013 r. odnotowano poza tym 4.243,35 zł darowizny od osób prywatnych oraz jedną wpłatę 45,00 zł na transKARTĘ.
edzamieszczono: 2014.09.23

szukaj

menu

najnowsze teksty

wspierają nas

  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj