Raporty z działalności

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 r.


Poniżej prezentujemy sprawozdanie finansowe i merytoryczne Fundacji Trans-Fuzja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Pliki zawierające pełne sprawozdanie finansowe i merytoryczne do pobrania:
http://transfuzja.org/media/raporty/tf_sprawozdanie_finansowe_2017.pdf
http://transfuzja.org/media/raporty/tf_sprawozdanie_merytoryczne_2017.pdf


Sprawozdanie z działalności
Trans-Fuzji, Fundacji na rzecz Osób Transpłciowych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
§ 2 pkt 1 – Dane rejestrowe:
Trans-Fuzja, Fundacja na rzecz Osób Transpłciowych
Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i rozpoczęła działalność uzyskując
wpis do KRS 8 lipca 2008 r.
KRS:
0000309669
REGON: 020790802
NIP: 8942951248
Siedziba biura fundacji: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa.
Adres rejestrowy: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa.
W 2017 r. zarząd działał w następującym składzie:
Andrzej Stefan Rodys – prezes zarządu,
Julia Kata – wiceprezes zarządu,
Piotr Hubert Pawlikowski – członek zarządu,
Mira Wanda Jakubowska – członek zarządu.
§ 2 pkt 2 Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji:
upublicznienie dyskusji na temat problemów osób transpłciowych, w tym transseksualnych,
transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych, oraz zwiększenie ich reprezentacji społecznej,
kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób
transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo
nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych,
kształtowanie pozytywnej tożsamości osób transpłciowych, w tym transseksualnych,
transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksu

alnych, a także bi-, homo- i aseksualnych,
zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na
orientację seksualną, tożsamość płciową i ekspresję płciową, zgodnie z wymogami
dostosowawczymi Unii Europejskiej i rekomendacjami Rady Europy, oraz wprowadzenie
regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób transpłciowych, w tym transseksualnych,
transwestytycznych, transgenderycznych, osób płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,
wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa instytucji legalnego partnerstwa osób tej samej
płci prawnej, niedyskryminującej osób transpłciowych, w tym transseksualnych,
transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,
przeciwdziałanie dyskryminacji osób transpłciowych, w tym transseksualnych,
transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych oraz przeciwdziałanie objawom trans-, homofobii
w społeczeństwie, oraz innym uprzedzeniom, skierowanym przeciwko osobom płciowo
nienormatywnym, queer i interseksualnym,
promowanie wiedzy na temat orientacji seksualnych, tożsamości i ekspresji płciowych, w
tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, sportem i
rekreacją, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antytrans- i
antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji, w tym
wykluczenia i stygmatyzacji osób płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,
działalność prozdrowotna, w tym propagowanie wiedzy o chorobach i problemach
zdrowotnych dotykających osoby transpłciowe, w tym transseksualne, transwestytyczne,
transgenderyczne, płciowo nienormatywne, queer i interseksualne, oraz profilaktyka
uzależnień,
propagowanie wiedzy o prawnych i medycznych aspektach procesu korekty płci
metrykalnej oraz fizycznej zarówno w Polsce, jak i na świecie, działanie na rzecz praw
człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat, szczególnie praw człowieka osób
transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych transgenderycznych, płciowo
nienormatywnych, queer i interseksualnych,
promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja
społeczna, działania na rzecz kobiet i równości płciowej, działania na rzecz osób starszych
oraz młodzieży, rozwój kształcenia zawodowego,
organizacja pomocy psychologicznej i społecznej dla osób zagrożonych dyskryminacją,
organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją oraz przemocą,
budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych,
wypracowanie standardów opieki zdrowotnej nad osobami chcącymi poddać się procesowi
korekty płci metrykalnej oraz fizycznej.
Fundacja realizowała cele statutowe w formie:
warsztatów dla aktywistów organizacji pozarządowych, policjantów, nauczycieli, studentów,
spotkań dyskusyjnych,
spotkań integracyjno-towarzyskich,
grup wsparcia dla osób transpłciowych,
druku i rozpowszechniania materiałów informacyjnych,
udziału w audycjach radiowych i telewizyjnych,
udziału w debatach i konferencjach naukowych,
prowadzenia strony internetowej (www.transfuzja.org),
organizacji pomocy psychologicznej, prawnej i wsparcia socjalnego dla osób
transpłciowych zagrożonych dyskryminacją,
prowadzenia wraz z Lambdą Warszawa hostelu interwencyjnego dla osób LGBT,
udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ występujących o zmiany w prawie
karnym,
udziału w pracach koalicji polskich organizacji NGO na rzecz stworzenia ustawy dotyczącej
równego traktowania,
udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ na rzecz stworzenia ustawy o
związkach partnerskich,
§ 2 pkt 3 – Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
§ 2 pkt 4 – W 2017 r. zarząd fundacji podjął następujące uchwały:
o udzieleniu Julii Kacie pełnomocnictwa szczególnego
o posługiwaniu się imionami i nazwiskami preferowanymi osób transpłciowych w ramach
wewnętrznej pracy organizacji,
o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za 2016 r.,
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.,
o przeznaczeniu nadwyżki za 2016 r.
§ 2 pkt 5 – Fundacja uzyskała w 2017 r. następujące przychody:
z grantów 352 554,11 zł
z darowizn 11 804,86 zł
z 1 % przekazanego podatku 7 603,19 zł
pozostałe przychody 11 561,25 zł
Zarząd dysponuje również kapitałem założycielskim złożonym przez Fundatorów w wysokości
1000,00 zł.
§ 2 pkt 6 – Fundacja poniosła następujące koszty:
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej 374 625,11 zł
Koszty operacji finansowej (różnice kursowe) 429,62 zł
Pozostałe koszty operacyjne 2 237,82 zł
§ 2 pkt 7b – W 2017 r. fundacja nie wypłacała wynagrodzeń tytułem umowy o pracę.
§ 2 pkt 7c – Członkom zarządu na podstawie umowy o pracę nie wypłacono wynagrodzenia.
§ 2 pkt 7d – W 2017 r. fundacja poniosła wydatki tytułem umów zleceń i umów o dzieło w
wysokości 230 885,63 zł brutto.
§ 2 pkt 7e – Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.
§ 2 pkt 7f –
Fundacja posiada konto w mBANKu. Na koniec 2017 r. kwota na rachunkach
bankowych wynosiła 222 602,22 zł.
§ 2 pkt 7g – Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, udziałów i akcji spółek.
§ 2 pkt 7h – Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
§ 2 pkt 7i – Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.
§ 2 pkt 7j – Na koniec 2017 r. aktywa fundacji wynosiły 236 729,60 zł.
§ 2 pkt 8 – Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.
§ 2 pkt 9 – Informację o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych CIT-8
i CIT-8/0 fundacja składała do III Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, ul. Lindleya 14, 01-
844 Warszawa. Nie składano innych deklaracji podatkowych.
§ 3 – W okresie sprawozdawczym fundacja nie miała żadnej kontroli.
Szczegółowe działania fundacji podjęte w 2017 r.
DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWA
Wsparcie
W ramach swojej misji oraz postanowień statutu Fundacja Trans-Fuzja inicjuje i promuje
działalność mającą na celu wsparcie osób trans- i interpłciowych, innych mieszczących się w
kategorii nienormatywności płciowej ze względu na swoją tożsamość, ekspresję lub doświadczenie
oraz członków ich rodzin i bliskich.
Niektóre z podejmowanych działań skierowane są do ścisłej grupy docelowej. Nie oznacza to
jednak, że istnieją ograniczenia w dostępie do oferowanego przez fundację wsparcia. Jest ono
dostępne dla każdego.

Grupy wsparcia
W 2017 r. Fundacja organizowała cykliczne spotkania grup w następujących miastach:
– Warszawa – grupa wsparcia dla osób transpłciowych, grupa zaawansowana dla osób trans, grupa
wsparcia dla bliskich osób trans (członków rodzin, współmałżonków, partnerów),
– Kraków – grupa wsparcia dla osób trans oraz grupa wsparcia dla osób trans i ich bliskich,
– Gdańsk – trójmiejska grupa wsparcia,
– Lublin – lubelska grupa wsparcia (spotkania nieregularne),
– Poznań – wielkopolska grupa wsparcia (we współpracy ze Stowarzyszeniem Grupa Stonewall, a
następnie z Fundacją Akceptacja).
Ponadto fundacja współprowadziła ogólną grupę wsparcia w Katowicach (organizacją prowadzącą
jest Stowarzyszenie Tęczówka), a także wspierała grupę wsparcia dla osób uzależnionych LGBT w
Warszawie, udostępniając jej własny lokal na spotkania.
Dodatkowo Fundacja promowała grupę prowadzoną przez osoby prywatne we Wrocławiu.
Spotkania indywidualne
Kontynuowano także spotkania indywidualne dla osób niepewnych własnej tożsamości płciowej i
chcących zasięgnąć informacji dotyczących tożsamości płciowej oraz perspektyw związanych z
funkcjonowaniem w płci preferowanej i korektą płci, a także dla ich bliskich (członków rodzin,
partnerów). Spotkania takie odbywają się na życzenie osób zainteresowanych i polegają na
swobodnej rozmowie z doświadczoną osobą transpłciową. Na spotkania te trafiają także osoby
transpłciowe będące już w procesie korekty płci potrzebujące wsparcia indywidualnego. Aktualnie
fundacja oferuje możliwość odbycia takich spotkań tylko w Warszawie. W ciągu roku odbyły się
cztery takie spotkania.
Inne formy spotkań
– Wieczory Filmowe – o statusie filmowego klubu dyskusyjnego, odbywają się w Trans-Fuzji od
2008 r. i są stałym elementem działalności kulturalno-edukacyjnej organizacji. W ich trakcie
prezentowane są filmy o tematyce poświęconej transpłciowości lub szeroko rozumianej
problematyce LGBT, równościowej, poszanowania praw człowieka. Prezentacji filmu towarzyszy
dyskusja, wymiana wrażeń i poglądów. W 2017 r. odbyły się dwa takie spotkania. Ich liczba
zmniejszyła się w stosunku do lat poprzednich ze względu na trudności w doborze repertuaru z
zachowaniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

– piątkowe spotkania towarzyskie – są to obywające się raz w miesiącu w jeden z piątków
spotkania towarzyskie, podczas których uczestnicy decydują o formie spędzania wolnego czasu.
Zazwyczaj wypełniają je dyskusje grupowe, swobodne rozmowy, gry towarzyskie, zajęcia
plastyczne itp. lub spacery związane ze zwiedzaniem ciekawych miejsc. Inicjatywa ta pojawiła się
pod koniec 2016 r. – w 2017 r. odbyły się dwa takie spotkania.
– fundacja zaangażowana była w organizację Wiosennego Plenerowego Trans Party oraz w
promocję Plenerowego Trans Party – dwóch ważnych inicjatyw środowiskowych prowadzonych od
lat. Pierwsza z tych imprez odbyła się w maju w ośrodku na Pojezierzu Gostynińskim, druga – we
wrześniu w gospodarstwie agroturystycznym w woj. łódzkim przy frekwencji sięgającej ok. 40
osób na każdej z nich.
Pomoc psychologiczna
Fundacja kontynuuje udzielanie pomocy psychologicznej dla osób transpłciowych i ich bliskich.
Pomoc tę realizuje zespół składający się z pięciu psycholożek zatrudnionych przez fundację,
pracujących stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz udzielających konsultacji mailowo.
Za pośrednictwem e-maila
W 2017 r. za pośrednictwem adresu e-mailowego psycholog@transfuzja.org udzielono porad
korespondencyjnych 162 osobom.
Wśród zgłaszających się po pomoc osób były zarówno osoby transpłciowe, jak i ich bliscy –
rodzice, partnerzy, małżonkowie, rodzeństwo oraz inni członkowie rodziny. Najczęstszymi
problemami, z jakimi zgłaszali się za pośrednictwem e-maili beneficjenci fundacji, były problemy z
własną tożsamością płciową, samoakceptacją, problemy w relacjach z rodzicami, parterami lub
innymi członkami rodzin, dylematy związane z ujawnieniem się przed najbliższymi i strach przed
odrzuceniem, a także wynikającające z powyższych problemy takie, jak zaburzenia odżywiania czy
zachowania autoagresywne.
Wśród osób poszukujących pomocy były zarówno osoby nieletnie, które borykały się głównie z
brakiem akceptacji swojej tożsamości płciowej ze strony rodziców/opiekunów, jak i rodzice
transpłciowych nastolatków czy dzieci, które wykazywały silne niezadowolenie ze swojej płci
biologicznej. Wiele osób szukało także porad dotyczących procesu tranzycji, korekty płci,
kontaktów do lekarzy specjalistów, psychoterapeutów, psychiatrów, seksuologów zarówno
przyjmujących w ramach NFZ, jak i prowadzących prywatne praktyki.

Konsultacje stacjonarne
W związku z tym, że fundacja oferuje możliwość konsultacji psychologicznej na terenie Warszawy
i Krakowa, wiele osób, które zgłosiło się po pomoc mailowo, zostało umówionych na spotkanie z
psycholożką. W 2017 r. psycholożki współpracujące z Fundacją Trans-Fuzja przeprowadziły 44
stacjonarne konsultacje psychologiczne.
Problemy, które były omawiane podczas konsultacji pokrywały się większości przypadków z tymi
zgłaszanymi mailowo, a więc były to przede wszystkim dylematy dotyczące własnej tożsamości
płciowej, problemy z bliskimi osobami, poczucie osamotnienia, odrzucenia, dylematy dotyczące
ujawnienia się w najbliższym otoczeniu a także pytania dotyczące przebiegu tranzycji, kontaktów z
lekarzami, seksuologami itp. Na konsultacje przychodziły osoby dorosłe, partnerzy i partnerki osób
transpłciowych, rodzice z transpłciowymi nastolatkami i dziećmi.
Wiele spraw, z jakimi zgłaszali się beneficjenci, wybiegało poza możliwości pomocy, jaką oferuje
Fundacja. Były to m.in. problemy natury psychiatrycznej albo seksuologicznej nie związane z
transpłciowością. We wszystkich przypadkach psycholożki kierowały osoby do placówek, które
oferowały specjalistyczną pomoc, m.in. do Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia przy ul.
Dolnej w Warszawie.
Pomoc prawna
Fundacja Trans-Fuzja prowadzi także poradnictwo prawne za pośrednictwem stworzonej do tego
celu skrzynki mailowej
prawnik@transfuzja.org. Fundacja zatrudnia trzy prawniczki, które
udzielają odpowiedzi na przychodzące wiadomości. W 2017 r. zajmowały się one w sumie 34
sprawami dotyczącymi transpłciowości i wymieniły ponad 100 maili z osobami zgłaszającymi się
po pomoc.
Przeważały sprawy dotyczące procedury prawnej korekty płci. Osoby zgłaszające się po poradę
prawną zadawały zarówno podstawowe pytania dotyczące tego, jak zabrać się do prawnej korekty
płci, jakie dokumenty należy przygotować, jak napisać pozew, czy należy pozywać rodziców, co
robić w sytuacji braku kontaktu z rodzicami, jak również konsultowały kwestie związane z
biegłymi sądowymi, związane np. z sytuacjami, w których przekraczali oni swoje uprawnienia
podczas badania.
Duża grupa spraw to pytania dotyczące możliwości uznania w Polsce procedur zagranicznych i

wpływu tych procedur na polskie dokumenty. Wśród spraw, które zostały zgłoszone fundacji,
pojawiły się także takie, które dotyczyły dyskryminacji ze względu na tożsamość
płciową/transpłciowość w szkole oraz w miejscu pracy. Jedna sprawa dotyczyła kwestii rozwodu –
uzasadnienia rozpadu pożycia przez fakt transpłciowości.
Pomoc społeczna/socjalna
W 2017 roku fundacja kontynuowała poradnictwo socjalne świadczone osobom transpłciowym.
Konsultacje służyły rozwiązywaniu następujących problemów: pomocy merytorycznej w szukaniu
pracy, tworzenie CV i/lub wzoru listów motywacyjnych, konsultacje i rozmowy na temat
ujawnienia transpłciowości wobec otocenia, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w
kontakcie i współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, pomoc w wyrobieniu dokumentów
tożsamości i karty miejskiej, zdjęć do dokumentów, pomoc w pisaniu podań/pism urzędowych,
pomoc w rozplanowaniu długów/konsultacji z komornikiem. W 2017 r. pracowniczka socjalna wraz
z koordynatorką wsparcia przeprowadziły ponad 100 godzin porad socjalnych.
TransKarta
TransKarta jest dokumentem dodatkowym, wydawanym osobom, których wygląd,w związku z
transpłciowością, może różnić się od tego, jaki jest utrwalony na zdjęciu w dowodzie osobistym,
prawie jazdy, paszporcie lub innych dokumentach identyfikacyjnych. TransKarta nie ma statusu
oficjalnego dokumentu, a jej respektowanie przez władze i inne osoby upoważnione do kontroli
dokumentów lub sprawdzenia tożsamości jest kwestią dobrej woli. Jednak z doświadczeń wynika,
że dokument taki jest pomocny w wyjaśnieniu wątpliwości związanych z różnicą w wizerunku
posiadacza oficjalnego dokumentu. TransKarta jest więc pomocnym dokumentem potwierdzającym
tożsamość społeczną i prawną. Karty te wydaje się darmo, a fundacja nie gromadzi danych osób o
nie wnioskujących. W 2017 r. nie wydano żadnej TransKarty, jednak przez cały rok trwała zbiórka
wniosków o jej wydanie, co nastąpi w roku kolejnym.
Wsparcie młodzieży
Fundacja udzieliła pomocy dyrekcji i kadrze bursy szkolnej w Łodzi, podejmując interwencję w
sytuacji zakwaterowania w bursie osoby transpłciowej. Podczas spotkania odbyły się warsztaty
dotyczące tematyki transpłciowości dla kadry nauczycielsko-wychowaczej bursy oraz rozmowa z
osobą transpłciową, podczas której zbadano zakres jej potrzeb. W efekcie interwencji, udało się
znaleźć rozwiązania, które zapewniały osobie transpłciowej bezpieczeństwo i poszanowanie

godności osobistej.
Wsparcie osób w zakładach karnych
Fundacja kontynuowała pomoc psychologiczną oraz prawną dla osób transpłciowych
przebywających w zakładach karnych. Oferowano zarówno wsparcie listowne, jak i możliwość
wizyty w zakładzie karnym, w tym także rozmowy z kierownictwem placówki szczególnie w
sprawie bezpieczeństwa oraz specjalnych potrzeb więźniów transpłciowych. W całym 2017 r.
fundacja wspomagała za pośrednictwem korespondencji listowej i rozmów telefonicznych jedną
osobę osadzoną w zakładzie karnym.
Działalność edukacyjna
W ramach działalności edukacyjnej Fundacja Trans-Fuzja wspierała publikacje i prowadziła
warsztaty z zakresu wielu aspektów transpłciowości. Warsztaty dotyczyły zarówno podstawowych
wiadomości o tej tematyce, jak i wiedzy specjalistycznej. Projekt warsztatowy jest wspierany
finansowo przez Fundację Mama Cash.
Dodatkowo Fundacja uczestniczyła w spotkaniach edukacyjnych i promowała różnorodne
wydarzenia o charakterze edukacyjnym.
Publikacje
W ramach dotacji Mama Cash Fundacja wspierała dział „TransAkcje” w dwumiesięczniku
społeczności LGBT „Replika”. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Fundacją Replika (wydawcą
dwumiesięcznika) a Fundacją Trans-Fuzja, wsparcie to będzie kontynuowane przynajmniej do 30
czerwca 2018 r. W 2017 r. w „Replice” ukazały się teksty poświęcone:
– twórczości literackiej osób transpłciowych,
– postaci Caitlyn Jenner, transpłciowej celebrytki z USA,
– transmęskości,
– uzgodnieniu płci w okresie PRL,
– widoczności osób transpłciowych.
Warsztaty
Fundacja kontynuowała prowadzenie warsztatów edukacyjnych, skierowanych do różnych grup.
Najczęściej odbywającym się warsztatem był zaprojektowany w 2010 r. (na bieżąco aktualizowany)
warsztat „Oswajanie transpłciowości”, mający na celu przybliżyć tematykę transpłciowości
osobom, które nigdy wcześniej nie spotkały się z tą tematyką lub wciąż wiedzą o niej niewiele.
Warsztaty były również dostosowywane do potrzeb grup, dla których były przeprowadzane. Od
2016 r. wzrasta liczba warsztatów specjalistycznych, przeznaczonych dla grup lekarzy i
psychologów lub studentów tych dziedzin, nauczycieli i pedagogów oraz pracowników opieki
społecznej.
Warsztaty zorganizowane w 2017 r.:
– 21 stycznia – Warszawa, dla aktywu warszawskiej organizacji Partii Razem,
– 9 lutego – Łódź, dla kadry nauczycielsko-wychowawczej bursy szkolnej,
– 2 marca – Warszawa, dla zespołu obsługującego telefon zaufania Stowarzyszenia Lambda,
– 16 lipca – Lublin, dla aktywu lubelskiej organizacji Partii Razem,
– 22 października – Kraków, dla psychologów na konferencji specjalistycznej,
– 14 listopada – Kraków, dla międzyresortowego zespołu do spraw dziecka zagrożonego
niedostosowaniem społecznym
Wykłady, szkolenia i spotkania edukacyjne
W ramach działalności edukacyjnej fundacja spotykała się z różnorodnymi grupami – zarówno
osobami studiującymi, jak i tymi po prostu zainteresowanymi tematyką transpłciowości. Wśród
przeprowadzonych spotkań i szkoleń warto wymienić:
– 24 stycznia – zajęcia ze studentami dziennych studiów psychologicznych Uniwersytetu
Humanistycznospełecznego SWPS w Warszawie przybliżające tematykę transpłciowości i
problemy osób transpłciowych w Polsce,
– 28 stycznia – zajęcia ze studentami zaocznych studiów psychologicznych Uniwersytetu
Humanistycznospełecznego SWPS w Warszawie przybliżające tematykę transpłciowości i
problemy osób transpłciowych w Polsce,
– 29 marca – zajęcia ze studentami Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
przybliżające tematykę transpłciowości oraz działalność Fundacji Trans-Fuzja,
5 maja – wykład na III Śląskiej Konferencji Seksuologicznej „Kto się czubi ten się lubi.
Rozmowy o seksie i nie tylko” w Katowicach,
– 11 maja – wykład dotyczący zagadnień opieki zdrowotnej dla osób transpłciowych w ramach
konferencji „Seksualia” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,
– 1 lipca – szkolenie dla psychologów i pracowników opieki zdrowotnej, przeprowadzone w
Warszawie w ramach międzynarodowego badania zdrowotnego organizacji Transgender Europe

(TGEU),
– 24 listopada – panel dyskusyjny na temat uzależnień osób transpłciowych na konferencji
dotyczącej uzależnień osób LGBT, zorganizowanej w Warszawie przez MONAR,
– 2 grudnia – zajęcia ze studentami psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w
Warszawie.
Działalność medialna
Fundacja uczestniczyła w przygotowaniu materiałów dziennikarskich dla prasy i telewizji oraz
audycji radiowych. Wszystkie z wyżej wymienionych materiałów miały na celu przybliżenie
tematyki transpłciowości oraz były wypowiedziami na rzecz praw osób transpłciowych.
Ważniejsze wystąpienia medialne:
– luty – maj, „Ja, my, oni” (poradnik psychologiczny „Polityki”), tom 25 i 26 – materiały
poświęcone transkobiecości i transmęskości,
– marzec, dyskusja w radio TOK FM, poświęcona przyszłości organizacji pozarządowych sektora
LGBT w Polsce,
– 18 maja, portal Rybnik.com.pl, wypowiedź na temat transpłciowej uczennicy w szkole w
Rybniku,
– 7 lipca, telewizja Polsat, wystąpienie w sprawie transrodzicielstwa,
Konferencje i debaty
Fundacja organizowała (jako organizator wykonawczy) konferencję Strategy CommsLab,
poświęconą budowaniu transaktywizmu w internecie i mediach społecznościowych oraz
planowaniu strategicznemu działalności ruchu transaktywistycznego z regionów Azji Centralnej,
obszaru kaukaskiego, Europy Środkowej i Wschodniej oraz Bałkanów. Konferencja odbyła się w
Warszawie w dniach 4-6 listopada. Uczestniczyli w niej przedstawiciele ruchu
transaktywistycznego z państw wymienionych regionów, a także kierownictwo eurpejskiej
organizacji Trangender Europe (TGEU) i organizacji-grantodawców (MamaCash, Astraea).
Inne wydarzenia
W 2017 r. osoby związane z Fundacją przysłuchiwały się także różnym konferencjom oraz brały
udział w warsztatach z zakresu zarówno wiedzy dotyczącej specyficznych aspektów pracy ze
społecznością LGBTQI, jak i prowadzenia organizacji pozarządowej, w tym między innymi:
27 stycznia – udział w debacie upamiętniającej ofiary nazistowskich zbrodni na osobach LGBT,
zorganizowanej przez Fundację Róży Luksemburg w Warszawie,
– 27 stycznia – udział w konferencji poświęconej nielegalnemu nawoływaniu do nienawiści w
internecie, zorganizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie,
– 13–14 lutego – udział w konferencji „Mowa nienawiści – w stronę interdyscyplinarnego podejścia
do zjawiska”,
– 08 maja – udział w I Kongresie Zdrowia Psychicznego w Warszawie,
– 26 maja – udział w warsztacie „Effective negotiation techniques” w Szkole Języków Obcych
Archibald w Warszawie,
– 26 maja – udział w konferencji na temat sytuacji prawnej osób transpłciowych w Polscew
związku z opublikowaniem raportu rzecznika praw obywatelskich (RPO) „Równe traktowanie w
zatrudnieniu bez względu na tożsamość płciową”, zorganizowanej przez Biuro RPO w Warszawie,
– 08 czerwca – udział w konferencji dotyzącej mediów społecznościowych „Facebook NGO Day”
w Warszawie,
– 6–13 lipca – udział w Diversity Festival „Celebrating Pluralism” w Gdańsku,
– 20–22 października – udział w specjalistycznej konferencji psychologicznej w Krakowie,
– 30 października – udział w seminarium „Praca seksualna i osoby pracujące seksualnie w Europie”
w Warszawie,
16 grudnia – udział w konferencji „Po pierwsze klient(ka): Praktyczne aspekty zwalczania
przemocy motywowanej uprzedzeniami”, Warszawa.
Konsultacje merytoryczne
Fundacja kontynuowała udzielanie konsultacji różnym organizacjom, instytucjom oraz osobom
prywatnym w tym studentom, twórcom, artystom i działaczom społecznym, które dotyczyły praw
człowieka osób transpłciowych, interpłciowych oraz ogólnie w kategorii praw człowieka
związanych z płciową różnorodnością. Ich celem było udzielenie wskazówek osobom realizującym
różne przedsięwzięcia o charakterze naukowym, kulturalnym i edukacyjnym, w których pojawia się
temtyka transpłciowości i praw człowieka osób transpłciowych. Przeprowadzono następujące
konsultacje:
– 18 maja – Aleksandra Widelska, konsultacja związana z pracą licencjacką,
– 9 października (i później) – Krzysztof Wargenau, konsultacja związana z pracą roczna w toku
studiów dziennikarskich,
– 17 października (i później) – prof. Danuta Uryga, konsultacja związana z perspektywą
przeprowadzenia badania dotyczącego rodziców osób traspłciowych,

Działania związane z kulturą
Wybory Miss Trans
W 2017 r. nie odbyły się Ogólnopolskie Wybory Miss Trans. Na przeszkodzie stanął brak źródeł
finansowania imprezy oraz brak odpowiedniego lokalu do jej przeprowadzenia.
Inne wydarzenia
W 2016 r. fundacja organizowała i brała udział także w innych wydarzeniach o charakterze
kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym, związanych z różnymi okolicznościami życia
społeczności osób LGBT:
26 stycznia, udział w wernisażu wystawy „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Intymność jako
tekst”,
18 kwietnia, udział w premierowym spektaklu sztuki „Klatka dla ptaków” w Teatrze Capitol w
Warszawie,
– 21–30 kwietnia, patronat nad LGBT Film Festival i udział w debatach po projekcjach filmowych
w warszawskiej Kinotece,
– 20 maja, Noc Muzeów, zorganizowane wyjście grupy osób transpłciowych do Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN i obiektów zabytkowych w obrębie Starego Miasta w Warszawie,
– 4 października, udział w przedpremierowej projekcji chilijskiego filmu „Fantastyczna kobieta”,
poświęconego transpłciowej bohaterce, w warszawskim kinie Muranów,
– 7 grudnia, udział w przedpremierowym pokazie amerykańskiego filmu „Wojna płci”,
poświęconego walce o równouprawnienie kobiet, w warszawskim kinie Atlantic.
Rzecznictwo
Badania
Fundacja uczestniczyła w rozpoczętym w 2016 r. badaniu organizowanym i finansowanym przez
organizację Transgender Europe (TGEU) „Trans healtcare project”. Jest to badanie
międzynarodowe przebiegające pod honorowym patronatem polskiego rzecznika praw
obywatelskich. Badanie rozpoczęło się w 2016 r. i było kontynuowane w 2017 r. Jego
zwieńczeniem było szkolenie dla psychologów i pracowników opieki zdrowotnej przeprowadzone
w Warszawie 1 lipca oraz wydanie raportu z badania przez TGEU (na razie wyłącznie w języku
angielskim).
Manifestacje, demonstracje i inne podobne wydarzenia
Przedstawiciele fundacji wzięli udział w następujących wydarzeniach:
– XVIII Warszawska Manifa, Warszawa, 4 marca,
– 17. Parada Równości, Warszawa, 3 czerwca,
– 1. marsz Równości w Toruniu, 14 października.
Udział w koalicjach i komisjach
– kontynuacja współpracy z organizacjami antydyskryminacyjnymi w Koalicji na rzecz Równych
Szans,
– kontynuacja udziału w koalicji Partnerstwo dla Związków powołanej w celu pracy nad
wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce,
– kontynuacja udziału w koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej,
– kontynuacja udziału w koalicji KARAT oraz koalicji na rzecz CEDAW,
– udział w Komitecie Organizacyjnym Parady Równości
,
– kontynuacja
udziału w związku organizacji LGBT Federacja Znaki Równości.
Współpraca z innymi organizacjami w Polsce
W 2017 r. Fundacja współpracowała z licznymi organizacjami pozarządowymi w Polsce.
Współpraca miała charakter podejmowania wspólnych działań na rzecz środowiska LGBT.
Najważniejsze organizacje, z którymi fundacja współpracuje:
– Kampania Przeciw Homofobii (KPH), Warszawa,
– Stowarzyszenie Lambda, Warszawa
– Stowarzyszenie Tęczówka, Katowice,
– Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności, Toruń,
– Fundacja Akceptacja, Poznań.
Wydarzenia:
– 25 lutego – udział w walnym zgromadzeniu członków Federacji Znaki Równości w Krakowie,
– 3 marca – udział w obchodach 10-lecia Stowarzyszenia Tęczówka w Katowicach,
10 marca – udział w spotkaniu Koalicji Równych Szans w Warszawie,
– 7 września – udział w dorocznej gali „Ramię w ramię po równość” organizowanej przez
Kampanię Przeciw Homofobii,
– 20 października – udział w obchodach 20-lecia Stowarzyszenia Lambda Warszawa.
DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
Konferencje, seminaria, spotkania
W 2016 r. roku zarówno zarząd, jak i kadra oraz osoby związane z wolontariatem w fundacji wzięły
udział w następujących wydarzeniach (bądź jako osoby uczestniczące czynnie, bądź biernie):
9–10 lutego – udział w seminarium „Capacity-building seminar on the role of LGBTI
organisations to address HIV and STIs”, zorganizowanym przez ILGA-Europe w Brukseli,
– 22–23 lutego – udział w konferencji „High Level Ministerial Conference on LGBTIQ Road Map”
na Malcie,
– 4–5 kwietnia – ekspercko-trenerski udział w treningu dla lekarzy pracujących z osobami
transpłciowymi (wydarzenie przedkonferencyjne EPATH), Belgrad,
– 6–7 kwietnia – udział w konferencji EPATH w Belgradzie,
– 15-17 września – udział w „Communicating and framing for social change training” w Brukseli,
– 30 października – 4 listopada – udział w doroczna konferencja organizacji ILGA-Europe w
Warszawie,
– 3 listopada – organizacja i udział w spotkaniu transaktywistów z Europy pod auspicjami TGEU,
Warszawa,
– 30 listopada – udział w spotkaniu organizacji pozarządowych z dyrektorem Agencji Praw
Podstawowych Unii Europejskiej.
Reprezentacja w organizacjach międzynarodowych
Kontynuacja pracy w ramach koalicji na rzecz osób transpłciowych w regionie wyszehradzkim
razem ze słowacką TransFúzią, czeskimi TransFusion i Transparent Prague oraz węgierską
TransVanillą.

WEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI
Zmiany w funkcjonowaniu kadrowym i wolontariackim organizacji
W 2017 r. weszły w życie zmiany w składzie zarządu, dokonane pod koniec 2016 r. Spowodowały
one konieczność nowego podziału obowiązków wśród osób wchodzących w skład zarządu i kadry
fundacji. Zamiarem fundacji było powiększenie kadry o co najmniej jednego pracownika, jednak ze
względu na ograniczenia budżetowe (spowodowane wysokim kursem złotówki podczas wymiany
kwot w dolarach/euro pochodzących z grantów zagranicznych, w stosunku do planów budżetowych
sporządzanych w okresie znacznie gorszego kursu złotego), zrezygnowano z powiększenia kadry.
Kadra spotykała się cyklicznie co dwa tygodnie w celach raportowania kolejnych działań i
aktywności oraz ich planowania na najbliższy okres.
Na początku roku zrezygnowano z prowadzenia stałego wolontariatu na rzecz wolontariatu
celowego (osoby chętne do pracy wolontaryjnej są zatrudniane do wykonania konkretnych zadań w
ściśle określonym czasie).
Siedziba
Lokal fundacji wynajmowany jest od m.st. Warszawy na warunkach preferencyjnych dla
organizacji pozarządowych. W 2016 r. stał się on za mały na potrzeby organizacji. Rozpoczęto
poszukiwania nowego lokalu oraz funduszy pozwalających sfinansować przeprowadzkę i
ewentualny remont nowej siedziby. Na cele te fundacja uzyskała grant celowy z Fundacji im.
Stefana Batorego. Do końca roku nie udało się jednak znaleźć odpowiedniego lokalu, który
odpowiadałby wzrastającym potrzebom fundacji. Działania te kontynuowano w 2017 r., jednak ze
względu na skromną ofertę lokalową miasta (a także w związku z koniecznością dostosowania
budżetu w związku z rosnącą wartością złotego), nie udało się wynająć nowego lokalu. Po
negocjacjach z Fundacją Batorego udało się zmienić przeznaczenie grantu i przedłużyć okres jego
wykorzystania do połowy 2018 r. – ostatecznie został on przeznaczony na wydatki inwestycyjne:
nowe meble i sprzęt elektroniczny oraz odświeżenie dotychczas zajmowanego lokalu.

Granty
W 201 r. Trans-Fuzja otrzymała środki finansowe na swoją działalność z następujących grantów:
– 125 562,- zł drugiej transzy na dwuletni projekt finansujący działalność warsztatową,
psychologiczną, część działalności instytucjonalnej oraz dział „TransAkcje” czasopisma „Replika”.
Środki finansowe pochodzą z fundacji Mama Cash,
– 5 806,76 zł na realizację projektu badawczego „Rodzina przede wszystkim – transrodzicielstwo w
Polsce”. Badanie finansowała organizacja ILGA-Europe,
– 53 295,- zł na organizację konferencji Strategy CommsLab Meeting w Warszawie. Zadanie
finansowała fundacja Astraea,
– 43 266,- zł grantu instytucjonalnego na sfinansowanie kosztów działalności pomocowej z fundacji
Astraea,
– 124 624,35 zł pierwszej transzy na roczne finansowanie działalności instytucjonalnej organizacji,
w tym siedziby. Środki finansowe pochodzą z Open Society Foundations.
Inne wpływy
W ramach akcji 1 proc. w 2017 r. Fundacja Trans-Fuzja pozyskiwała fundusze na działalność
statutową. W sumie zebrano 7 603,19 zł.
Odnotowano poza tym darowizny od osób prywatnych w wysokości 11 804,86 zł.
  
edzamieszczono: 2019.01.15

szukaj

menu

najnowsze teksty

wspierają nas

  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj