Raporty z działalności

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016 r.


Poniżej prezentujemy sprawozdanie finansowe i merytoryczne Fundacji Trans-Fuzja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Pliki zawierające pełne sprawozdanie finansowe i merytoryczne z 2016 r. do pobrania:
http://transfuzja.org/media/raporty/tf_bilans_2016.pdf
http://transfuzja.org/media/raporty/tf_rachunek_zyskow_i_strat_2016.pdf
http://transfuzja.org/media/raporty/tf_sprawozdanie_finansowe_informacja_dodatkowa_2016.pdf
http://transfuzja.org/media/raporty/tf_sprawozdanie_merytoryczne_2016.pdf


Sprawozdanie z działalności
Trans-Fuzji, Fundacji na rzecz Osób Transpłciowych
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
§ 2 pkt 1 – Dane rejestrowe:
Trans-Fuzja, Fundacja na rzecz Osób Transpłciowych
Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i rozpoczęła działalność uzyskując
wpis do KRS 8 lipca 2008 r.
KRS:
0000309669
REGON: 020790802
NIP: 8942951248
Siedziba biura fundacji: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa.
Adres rejestrowy: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa.
W 2016 r. zarząd działał w następującym składzie:
Wiktor Andrzej Dynarski – osoba prezesująca,
Stanisława Lalla Fedorowicz-Podobińska – wiceprezeska,
Piotr Hubert Pawlikowski – członek zarządu,
Andrzej Stefan Rodys – członek zarządu.
Zarząd podjął dwie uchwały w sprawie zmian w swoim składzie (rezygnacji Stanisławy Lalli
Fedorowicz-Podobińskiej i przyjęcia trzech nowych członków), jednak do końca roku nie zostały
one zatwierdzone przez fundatorów (co jest wymagane przez statut fundacji). Stało się to w
styczniu 2017 r., wobec czego przez cały rok 2016 zarząd formalnie działał w powyższym składzie,
a zmiany weszły w życie dopiero w 2017 r.
§ 2 pkt 2 Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji:
upublicznienie dyskusji na temat problemów osób transpłciowych, w tym transseksualnych,
transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych, oraz zwiększenie ich reprezentacji społecznej,

kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób
transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo
nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych,
kształtowanie pozytywnej tożsamości osób transpłciowych, w tym transseksualnych,
transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych,
zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na
orientację seksualną, tożsamość płciową i ekspresję płciową, zgodnie z wymogami
dostosowawczymi Unii Europejskiej i rekomendacjami Rady Europy, oraz wprowadzenie
regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób transpłciowych, w tym transseksualnych,
transwestytycznych, transgenderycznych, osób płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,
wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa instytucji legalnego partnerstwa osób tej samej
płci prawnej, niedyskryminującej osób transpłciowych, w tym transseksualnych,
transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,
przeciwdziałanie dyskryminacji osób transpłciowych, w tym transseksualnych,
transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych oraz przeciwdziałanie objawom trans-, homofobii
w społeczeństwie, oraz innym uprzedzeniom, skierowanym przeciwko osobom płciowo
nienormatywnym, queer i interseksualnym,
promowanie wiedzy na temat orientacji seksualnych, tożsamości i ekspresji płciowych, w
tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, sportem i
rekreacją, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antytrans- i
antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji, w tym
wykluczenia i stygmatyzacji osób płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,
działalność prozdrowotna, w tym propagowanie wiedzy o chorobach i problemach
zdrowotnych dotykających osoby transpłciowe, w tym transseksualne, transwestytyczne,
transgenderyczne, płciowo nienormatywne, queer i interseksualne, oraz profilaktyka
uzależnień,
propagowanie wiedzy o prawnych i medycznych aspektach procesu korekty płci
metrykalnej oraz fizycznej zarówno w Polsce, jak i na świecie, działanie na rzecz praw
człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat, szczególnie praw człowieka osób
transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych transgenderycznych, płciowo

nienormatywnych, queer i interseksualnych,
promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja
społeczna, działania na rzecz kobiet i równości płciowej, działania na rzecz osób starszych
oraz młodzieży, rozwój kształcenia zawodowego,
organizacja pomocy psychologicznej i społecznej dla osób zagrożonych dyskryminacją,
organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją oraz przemocą,
budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych,
wypracowanie standardów opieki zdrowotnej nad osobami chcącymi poddać się procesowi
korekty płci metrykalnej oraz fizycznej.
Fundacja realizowała cele statutowe w formie:
warsztatów dla aktywistów organizacji pozarządowych, policjantów, nauczycieli, studentów,
spotkań dyskusyjnych,
spotkań integracyjno-towarzyskich,
grup wsparcia dla osób transpłciowych,
druku i rozpowszechniania materiałów informacyjnych,
udziału w audycjach radiowych i telewizyjnych,
udziału w debatach i konferencjach naukowych,
prowadzenia strony internetowej (www.transfuzja.org),
organizacji pomocy psychologicznej, prawnej i wsparcia socjalnego dla osób
transpłciowych zagrożonych dyskryminacją,
prowadzenia wraz z Lambdą Warszawa hostelu interwencyjnego dla osób LGBT,
udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ występujących o zmiany w prawie
karnym,
udziału w pracach koalicji polskich organizacji NGO na rzecz stworzenia ustawy dotyczącej
równego traktowania,
udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ na rzecz stworzenia ustawy o
związkach partnerskich,
§ 2 pkt 3 – Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
§ 2 pkt 4 – W 2016 r. zarząd fundacji podjął następujące uchwały:
o przystąpieniu do sieci organizacji LGBT „Wspólnym głosem”,
o pozostałości z grantu OSF 2015/2016,
o pozostałości z grantu ILGA-Europe 2015/2016,
o udzieleniu Marcie Dorze pełnomocnictwa szczególnego,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.,
w sprawie zatwierdzenia merytorycznego za 2015 r.,
w sprawie przeznaczenia zysku z 2015 r.,
w sprawie zmian swojego składu,
w sprawie przyjęcia nowych osób członkowskich,
w sprawie zmiany na stanowisku osoby prezesującej i powołania wiceprezeski.
Kopie uchwał w załączeniu.
§ 2 pkt 5 – Fundacja uzyskała w 2016 r. następujące przychody:
z grantów 393 743,71 zł
z darowizn 31 846,51 zł
z 1 % przekazanego podatku 8 060,88 zł
pozostałe przychody operacyjne 56,36 zł
Zarząd dysponuje również kapitałem założycielskim złożonym przez Fundatorów w wysokości
1000,00 zł.
§ 2 pkt 6 – Fundacja poniosła następujące koszty:
Koszty działalności statutowej:
zużycie materiałów i energii – 10 467,14 zł
usługi obce – 75 476,43 zł
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 232 080,99 zł
pozostałe koszty – 30 701,85 zł
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów – 56,36 zł
Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów – 31,54 zł
§ 2 pkt 7b – W 2016 r. fundacja nie wypłacała wynagrodzeń tytułem umowy o pracę.
§ 2 pkt 7c – Członkom zarządu na podstawie umowy o pracę nie wypłacono wynagrodzenia.
§ 2 pkt 7d – W 2016 r. fundacja poniosła wydatki tytułem umów zleceń i umów o dzieło w
wysokości 232 080,99 zł brutto.
§ 2 pkt 7e – Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.
§ 2 pkt 7f –
Fundacja posiada konto w mBANKu. Na koniec 2016 r. kwota na rachunkach
bankowych wynosiła 219 877,35 zł.
§ 2 pkt 7g – Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, udziałów i akcji spółek.
§ 2 pkt 7h – Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
§ 2 pkt 7i – Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.
§ 2 pkt 7j – Na koniec 2016 aktywa fundacji wynosiły 223 732,01 zł.
§ 2 pkt 8 – Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.
§ 2 pkt 9 – Informację o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych CIT-8
i CIT-8/0 fundacja składała do III Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, ul. Lindleya 14, 01-
844 Warszawa. Nie składano innych deklaracji podatkowych.
§ 3 – W okresie sprawozdawczym fundacja nie miała żadnej kontroli.
Szczegółowe działania fundacji podjęte w 2016 r.
DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWA
Wsparcie
W ramach swojej misji oraz postanowień statutu Fundacja Trans-Fuzja inicjuje i promuje
działalność mającą na celu wsparcie osób trans- i interpłciowych, innych mieszczących się w
kategorii nienormatywności płciowej ze względu na swoją tożsamość, ekspresję lub doświadczenie
oraz członków ich rodzin i bliskich.
Niektóre z podejmowanych działań skierowane są do ścisłej grupy docelowej, np. osób
interpłciowych. Nie oznacza to jednak, że istnieją jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do spotkań.
Są one otwarte dla wszystkich.
Grupy wsparcia
W 2016 r. Fundacja organizowała cykliczne spotkania grup w następujących miastach:
– Warszawa – grupa wsparcia dla osób transpłciowych, grupa zaawansowana dla osób trans, grupa
wsparcia dla bliskich osób trans (członków rodzin, współmałżonków, partnerów),
– Kraków – grupa wsparcia dla osób trans oraz grupa wsparcia dla osób trans i ich bliskich,
– Gdańsk – trójmiejska grupa wsparcia,
– Lublin – lubelska grupa wsparcia (spotkania nieregularne),
– Poznań – wielkopolska grupa wsparcia (we współpracy ze Stowarzyszeniem Grupa Stonewall).
Ponadto fundacja współprowadziła ogólną grupę wsparcia w Katowicach (organizacją prowadzącą
jest Stowarzyszenie Tęczówka), a także wspierała nieformalną grupę osób niepełnosprawnych
LGBT w Warszawie, udostępniając jej własny lokal na spotkania grupy wsparcia adresowanej do
osób niepełnosprawnych LGBT.
Dodatkowo Fundacja promowała grupę prowadzoną przez osoby prywatne we Wrocławiu.
Spotkania indywidualne
Kontynuowano także spotkania indywidualne dla osób niepewnych własnej tożsamości płciowej i
chcących zasięgnąć informacji dotyczących tożsamości płciowej oraz perspektyw związanych z
funkcjonowaniem w płci preferowanej i korektą płci. Spotkania takie odbywają się na życzenie
osób zainteresowanych i polegają na swobodnej rozmowie z doświadczoną osobą transpłciową. Na
spotkania te trafiają także osoby transpłciowe będące już w procesie korekty płci potrzebujące
wsparcia indywidualnego. Aktualnie fundacja oferuje możliwość odbycia takich spotkań tylko w
Warszawie. W ciągu roku odbyło się ich pięć.
Inne formy spotkań
– Trans Wieczorki – są tradycyjną formą spotkań integracyjnych. Są to luźne, nieformalne
spotkania klubowe, przy muzyce, dające możliwość poznania się, rozmów, a także rozrywki. Na
początku 2016 r. kontynuowano te spotkania we współpracy z klubem Blok Bar. W związku ze
spadkiem zainteresowania tą formą spotkań, uległy one zawieszeniu.
– Wieczory Filmowe – o statusie filmowego klubu dyskusyjnego, odbywają się w Trans-Fuzji od
2008 r. i są stałym elementem działalności kulturalno-edukacyjnej organizacji. W ich trakcie
prezentowane są filmy o tematyce poświęconej transpłciowości lub szeroko rozumianej
problematyce LGBT, równościowej, poszanowania praw człowieka. Prezentacji filmu towarzyszy
dyskusja, wymiana wrażeń i poglądów. W 2016 r. odbyło się pięć takich spotkań. Ze względu na
trudności w doborze repertuaru z zachowaniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, liczba spotkań tego typu zmniejszyła się w stosunku do lat poprzednich.
– piątkowe spotkania towarzyskie – w 2016 r., w związku z brakiem zainteresowania
kontynuowaniem Trans Wieczorków i trudnościami w organizacji Wieczorów Filmowych,
zaproponowano nową formę spotkań integracyjnych odbywających się w warszawskiej siedzibie
Fundacji. Są to obywające się raz w miesiącu w jeden z piątków spotkania towarzyskie, podczas
których uczestnicy decydują o formie spędzania wolnego czasu. Zazwyczaj wypełniają je dyskusje
grupowe, swobodne rozmowy, gry towarzyskie, zajęcia plastyczne itp. Inicjatywa ta pojawiła się
pod koniec roku – w 2016 r. odbyły się dwa takie spotkania.
– fundacja zaangażowana była w organizację Wiosennego Plenerowego Trans Party oraz w
promocję Plenerowego Trans Party – dwóch ważnych inicjatyw środowiskowych prowadzonych od
lat. Pierwsza z tych imprez odbyła się w maju w ośrodku na Pojezierzu Gostynińskim, druga – we
wrześniu w gospodarstwie agroturystycznym w woj. łódzkim przy frekwencji sięgającej ok. 40
osób na każdej z nich.

Pomoc psychologiczna
Fundacja kontynuuje udzielanie pomocy psychologicznej dla osób transpłciowych i ich bliskich.
Pomoc tę realizuje zespół składający się z pięciu psycholożek zatrudnionych przez fundację,
pracujących stacjonarnie w Warszawie i Krakowie oraz udzielających konsultacji mailowo.
Za pośrednictwem e-maila
W 2016 r. za pośrednictwem adresu e-mailowego psycholog@transfuzja.org udzielono porad
korespondencyjnych 147 osobom.
Wśród zgłaszających się po pomoc osób były zarówno osoby transpłciowe, jak i ich bliscy –
rodzice, partnerzy, małżonkowie, rodzeństwo oraz inni członkowie rodziny. Najczęstszymi
problemami, z jakimi zgłaszali się za pośrednictwem e-maili beneficjenci fundacji, były problemy z
własną tożsamością płciową, samoakceptacją, problemy w relacjach z rodzicami, parterami lub
innymi członkami rodzin, dylematy związane z ujawnieniem się przed najbliższymi i strach przed
odrzuceniem, a także wynikającające z powyższych problemy takie, jak zaburzenia odżywiania czy
zachowania autoagresywne.
Wśród osób poszukujących pomocy były zarówno osoby nieletnie, które borykały się głównie z
brakiem akceptacji swojej tożsamości płciowej ze strony rodziców/opiekunów, jak i rodzice
transpłciowych nastolatków czy dzieci, które wykazywały silne niezadowolenie ze swojej płci
biologicznej. Wiele osób szukało także porad dotyczących procesu tranzycji, korekty płci,
kontaktów do lekarzy specjalistów, psychoterapeutów, psychiatrów, seksuologów zarówno
przyjmujących w ramach NFZ, jak i prowadzących prywatne praktyki.
Konsultacje stacjonarne
W związku z tym, że fundacja oferuje możliwość konsultacji psychologicznej na terenie Warszawy
i Krakowa, wiele osób, które zgłosiło się po pomoc mailowo, zostało umówionych na spotkanie z
psycholożką. W 2016 r. psycholożki współpracujące z Fundacją Trans-Fuzja przeprowadziły 49
konsultacji psychologicznych, z tego 35 w Warszawie i 14 w Krakowie.
Problemy, które były omawiane podczas konsultacji pokrywały się większości przypadków z tymi
zgłaszanymi mailowo, a więc były to przede wszystkim dylematy dotyczące własnej tożsamości
płciowej, problemy z bliskimi osobami, poczucie osamotnienia, odrzucenia, dylematy dotyczące
ujawnienia się w najbliższym otoczeniu a także pytania dotyczące przebiegu tranzycji, kontaktów z
lekarzami, seksuologami itp. Na konsultacje przychodziły osoby dorosłe, partnerzy i partnerki osób

transpłciowych, rodzice z transpłciowymi nastolatkami i dziećmi.
Wiele spraw, z jakimi zgłaszali się beneficjenci, wybiegało poza możliwości pomocy, jaką oferuje
Fundacja. Były to m.in. problemy natury psychiatrycznej albo seksuologicznej nie związane z
transpłciowością. We wszystkich przypadkach psycholożki kierowały osoby do placówek, które
oferowały specjalistyczną pomoc, m.in. do Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia przy ul.
Dolnej w Warszawie.
Pomoc prawna
Fundacja Trans-Fuzja prowadzi także poradnictwo prawne za pośrednictwem stworzonej do tego
celu skrzynki mailowej
prawnik@transfuzja.org. Fundacja zatrudnia trzy prawniczki, które
udzielają odpowiedzi na przychodzące wiadomości. W 2016 r. prawniczki zajmowały się w sumie
53 sprawami dotyczącymi transpłciowości.
Przeważały sprawy dotyczące procedury prawnej korekty płci. Osoby zgłaszające się po poradę
prawną zadawały zarówno podstawowe pytania dotyczące tego, jak zabrać się do prawnej korekty
płci, jakie dokumenty należy przygotować, jak napisać pozew, czy należy pozywać rodziców, co
robić w sytuacji braku kontaktu z rodzicami, jak również konsultowały kwestie związane z
biegłymi sądowymi, związane np. z sytuacjami, w których przekraczali oni swoje uprawnienia
podczas badania.
Duża grupa spraw to pytania dotyczące możliwości uznania w Polsce procedur zagranicznych i
wpływu tych procedur na polskie dokumenty. Wśród spraw, które zostały zgłoszone fundacji,
pojawiły się także takie, które dotyczyły dyskryminacji ze względu na tożsamość
płciową/transpłciowość w szkole oraz w miejscu pracy. Jedna sprawa dotyczyła kwestii rozwodu –
uzasadnienia rozpadu pożycia przez fakt transpłciowości.
Pomoc społeczna/socjalna
Fundacja Trans-Fuzja na początku 2016 r. kontynuowała współprowadzenie Hostelu
Interwencyjnego dla osób LGBT (razem ze Stowarzyszeniem Lambda). Projekt został zakończony
w lutym.
W ramach projektu pomocą objęte były osoby transpłciowe, którym groziła bezdomność lub
znajdowały się w trudnej sytuacji życiowej. Osoby w potrzebie otrzymywały zakwaterowanie w

Hostelu, a także mogły skorzystać z pomocy psychologicznej oraz spotkań z pracowniczką
socjalną. Podczas ostatnich dwóch miesięcy działalności Hostelu, z doradztwa socjalnego
skorzystało czterech transpłciowych klientów. Konsultacje służyły rozwiązywaniu następujących
problemów:
pomocy merytorycznej w szukaniu pracy, tworzenia CV i/lub wzoru listów
motywacyjnych, konsultacji i rozmów na temat ujawnienia własnej transpłciowości, pomocy w
załatwianiu spraw urzędowych, pomocy w kontakcie i współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej,
pomocy w wyrobieniu dokumentów tożsamości i kart miejskich, zdjęć do dokumentów, pomocy w
pisaniu podań/pism urzędowych, pomocy w rozplanowaniu wychodzenia z zadłużenia i konsultacji
z komornikiem.
Po zakończeniu współprowadzenia Hostelu, doradztwo socjalne było kontynuowane w siedzibie
fundacji – zostało wznowione w maju. W tym celu fundacja zatrudniła wykwalifikowanego
pracownika socjalnego, który wcześniej pracował w Hostelu. Dyżury socjalne odbywały się średnio
raz w miesiącu. Trwały 3,5 godziny. W okresie od maja do końca roku z doradztwa socjalnego w
siedzibie fundacji skorzystało czterech klientów. Poza spotkaniami w siedzibie fundacji, doradztwo
odbywało się także korespondencyjnie za pośrednictwem skrzynki e-mailowej. Z tej formy
doradztwa socjalnego skorzystało czterech klientów. Tematy poruszane podczas spotkań oraz
konsultacji e-mailowych były tożsame z tymi, które były wnoszone przez klientów podczas spotkań
odbywających się w Hostelu Interwencyjnym.
TransKARTA
TransKARTA jest dokumentem dodatkowym, wydawanym osobom, których wygląd,w związku z
transpłciowością, może różnić się od tego, jaki jest utrwalony na zdjęciu w dowodzie osobistym,
prawie jazdy, paszporcie lub innych dokumentach identyfikacyjnych. TransKARTA nie ma statusu
oficjalnego dokumentu, a jej respektowanie przez władze i inne osoby upoważnione do kontroli
dokumentów lub sprawdzenia tożsamości jest kwestią dobrej woli. Jednak z doświadczeń wynika,
że dokument taki jest pomocny w wyjaśnieniu wątpliwości związanych z różnicą w wizerunku
posiadacza oficjalnego dokumentu. TransKARTA jest więc pomocnym dokumentem
potwierdzającym tożsamość społeczną i prawną. Karty te wydaje się darmo, a fundacja nie
gromadzi danych osób o nie wnioskujących. W 2016 r. wydano 10 TransKART.
Wsparcie młodzieży
Fundacja udzieliła pomocy rodzinom, dyrektorom szkół i nauczycielom pięciu transpłciowych
uczniów i uczennic. Zespół psychologiczny podjął interwencję w jednej ze szkół, do której zaczął

uczęszczać transpłciowy uczeń. W ramach działań podjętych w tej sprawie, jedna z psycholożek
współpracujących z fundacją była na trzech spotkaniach w szkole, a także pozostawała w kontakcie
ze pedagogiem szkolnym, dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami ucznia.
W ramach działalności badawczej, w 2015 r. zostało przeprowadzone badanie jakościowe na temat
wsparcia transpłciowej młodzieży w szkole z perspektywy transprzyjaznych dyrektorów wybranych
anonimowych placówek. W 2016 r. zostały opublikowane drukiem wyniki tego badania. Projekt
dofinansowała organizacja ILGA-Europe.
Wsparcie osób w zakładach karnych
Fundacja kontynuowała pomoc psychologiczną oraz prawną dla osób transpłciowych
przebywających w zakładach karnych. Oferowano zarówno wsparcie listowne, jak i możliwość
wizyty w zakładzie karnym, w tym także rozmowy z kierownictwem placówki szczególnie w
sprawie bezpieczeństwa oraz specjalnych potrzeb więźniów transpłciowych. W całym 2016 r.
fundacja wspomagała za pośrednictwem korespondencji listowej i rozmów telefonicznych cztery
osoby osadzone w sześciu zakładach karnych (jedna z osadzonych osób przebywała w ciągu roku w
trzech różnych zakładach karnych). Jednej z osób udzielono pomocy rzeczowej w postaci paczki z
odzieżą zawierającą odzież zgodną z płci odczuwaną, na której noszenie osoba ta uzyskała zgodę
władz placówki karnej. Jedna z osadzonych osób, które korzystały ze wsparcia fundacji w latach
poprzednich, opuściła w 2016 r. zakład karny i rozpoczęła z sukcesem życie na wolności.
Wsparcie osób bezdomnych, doznających przemocy, uchodźców i
przesiedleńców
Po zakończeniu działalności hostelu interwencyjnego dla osób LGBT we wrześniu 2016 r.,
Fundacja stanęła wobec konieczności znalezienia miejsca, które służyłoby pomocą osobom
bezdomnym, doznającym przemocy, uchodźcom itp. Do końca roku trwały poszukiwania
mieszkania socjalnego, w którym takie osoby mogłyby znaleźć schronienie. Zostały one
zakończone sukcesem w ostatnich dniach grudnia 2016 r.
Od wiosny do końca roku Fundacja opiekowała się uchodźcą – osobą transpłciową pochodzącą z
Kazachstanu, która starała się w Polsce o Kartę Polaka. Osoba ta była prześladowana w
Kazachstanie z dwóch powodów: ze względu na transpłciowość oraz polskie korzenie. Osobie tej,
która początkowo mieszkała w hostelu interwencyjnym LGBT, udzielono pomocy rzeczowej i
materialnej w postaci zorganizowania nowego miejsca czasowego zamieszkania (po likwidacji

hostelu), nauki języka polskiego, zorganizowania opieki medycznej i zakupu leków, żywności,
dostarczenia niezbędnej odzieży. Udzielono jej także pomocy w poszukiwaniu pracy i w kontaktach
z Urzędem do Spraw Cudzoziemców w Warszawie. W ramach działań podjętych w tej sprawie,
fundacja nawiązała współpracę z organizacjami działającycmi na rzecz uchodźców – Fundacją
Ocalenie oraz Refugees Welcome.
Działalność edukacyjna
W ramach działalności edukacyjnej Fundacja Trans-Fuzja wydawała publikacje i prowadziła
warsztaty z zakresu wielu aspektów transpłciowości. Warsztaty dotyczyły zarówno podstawowych
wiadomości o tej tematyce, jak i wiedzy specjalistycznej. Projekt warsztatowy jest wspierany
finansowo przez Fundację Mama Cash.
Dodatkowo Fundacja uczestniczyła w spotkaniach, promowała wydarzenia, a także wydawała
publikacje na temat różnych aspektów transpłciowości.
Publikacje
W ramach dotacji Mama Cash Fundacja wspierała dział „TransAkcje” w dwumiesięczniku
społeczności LGBT „Replika”. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Fundacją Replika (wydawcą
dwumiesięcznika) a Fundacją Trans-Fuzja, wsparcie to będzie kontynuowane przynajmniej do 30
czerwca 2018 r. W 2016 r. w „Replice” ukazały się teksty poświęcone:
– transpłciowym dzieciom i ich rodzicom,
– zagadnieniom kulturalnym dotyczącym osób transpłciowych (film „Mów mi Marianna”, książka
Kingi Kosińskiej „Brudny róż. Zapiski z życia, którego nie było”, reżyserski duet sióstr Wachowski,
performens taneczny Vala Tanz Show),
– transpłciowym posłankom w parlamentach na całym świecie.
Ponadto fundacja wydała dwie publikacje będące efektem zrealizowanego w poprzednim roku
badania jakościowego „Tranzycje młodzieży w środowisku szkolnym”. Były to: raport z badania
„Transpłciowa młodzież w polskiej szkole” oraz broszura dla nauczycieli pod tym samym tytułem.
Warsztaty
Fundacja kontynuowała prowadzenie warsztatów edukacyjnych, skierowanych do różnych grup.
Najczęściej odbywającym się warsztatem był zaprojektowany w 2010 r. (na bieżąco aktualizowany)
warsztat „Oswajanie transpłciowości”, mający na celu przybliżyć tematykę transpłciowości
osobom, które nigdy wcześniej nie spotkały się z tą tematyką lub wciąż wiedzą o niej niewiele.
Warsztaty były również dostosowywane do potrzeb grup, dla których były przeprowadzane.
Warsztaty zorganizowane w 2016 r.:
– 14 stycznia – Warszawa, dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zrzeszonych w
organizacji IFMSA,
– 2 marca – Warszawa,dla studentów studiów anglojęzycznych Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego,
– 12 marca – Kraków, dla studentów kierunków medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
– 16 marca – Warszawa, dla nauczycieli i uczniów Gimnazjum Filmowego przy Warszawskiej
Szkole Filmowej,
– 19 kwietnia – Łódź, otwarte spotkanie warsztatowe w ramach Dni Równości, współorganizowane
przez Stowarzyszenie Fabryka Równości,
– 28 kwietnia – Gdańsk, dla studentów studiów humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego,
– 22 września – Warszawa, dla pracowników OPS Warszawa Śródmieście,
– 25 października – Kraków, dla studentów kierunków medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
zrzeszonych w organizacji IFMSA,
– 12 grudnia – Kraków, otwarte warsztaty w ośrodku OTiR Harmonia,
– 19 grudnia – Warszawa, dla personelu i wolontariuszy Stowarzyszenia Program Stacja.
Wykłady, szkolenia i spotkania edukacyjne
W ramach działalności edukacyjnej fundacja spotykała się z różnorodnymi grupami – zarówno
osobami studiującymi, jak i tymi po prostu zainteresowanymi tematyką transpłciowości. Wśród
przeprowadzonych spotkań i szkoleń warto wymienić:
– Zajęcia ze studentami Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, przybliżające
tematykę transpłciowości i zagadnienie pracy aktywistycznej na rzecz praw osób transpłciowych,
27 stycznia,
– Udział w dyskusji po projekcji filmu „Mów mi Marianna” dla studentów Wydziału Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego, 22 marca,
– Zajęcia dla Koła Naukowego Zaburzeń Nastroju warszawskiego Uniwersytetu SWPS, 23
kwietnia,
– Wykład na temat transpłciowości w systemie opieki zdrowotnej dla uczestników konferencji
seksuologicznej organizowanej przez studencką organizację IFMSA na Śląskim Uniwersytecie

Medycznym w Katowicach, 21 maja,
– Udział w cyklu wykładów i dyskusji „Niewinny czwartek” w warszawskim Instytucie Pozytywnej
Seksualności, 27 października,
– Zajęcia na temat transpłciowości ze studentami Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu
Warszawskiego, 9 listopada,
Działalność medialna i rzecznik prasowy
Rzecznik prasowy fundacji, poza działalnością rutynową, uczestniczył także w przygotowaniu
materiałów dziennikarskich dla prasy i telewizji oraz audycji radiowych. Za najważniejsze trzeba
uznać przygotowanie publikacji dla portalu Wirtualna Polska i audycji „Superwizjer” w TVN oraz
udział w audycjach radiowych w TOK FM i radiu Medium Publicznego. Wszystkie z wyżej
wymienionych materiałów miały na celu przybliżenie tematyki transpłciowości oraz były
wypowiedziami na rzecz praw osób transpłciowych.
Wraz z końcem 2016 r., ze względu na zmiany organizacyjne w pracy zarządu i kadry fundacji od
początku 2017 r., stanowisko rzecznika prasowego zlikwidowano.
Ważniejsze wystąpienia medialne:
– radio TOK FM, audycja „Post Factum” poświęcona filmowi „Dziewczyna z portretu”, 28
stycznia,
– radio TOK FM, audycja „Lepiej późno niż wcale” poświęcona aktom agresji wobec środowiska
LGBT oraz konkursowi literackiemu zorganizowanemu przez Fundację Trans-Fuzja, 10 marca
– TVP Kultura, audycja „Tanie dranie” poświęcona zagadnieniom płci w związku z siostrami
Wachowski, 4 kwietnia,
– radio TOK FM, audycja „post factum” poświęcona transfobii w społeczeństwie i
zinstytucjonalizowanej, 17 maja,
– radio Medium Publiczne, audycja poświęcona Paradzie Równości i środowisku LGBT, 9 czerwca,
– radio TOK FM, audycja „Post factum” poświęcona Paradzie Równości i niewspieraniu polityki
LGBT przez polskie władze, 10 czerwca,
– radio TOK FM, audycja „Połączenie” poświęcona podejmowanym przeciwko środowisku LGBT
krokom w polityce, 21 czerwca,
– radio TOK FM, audycja „Post factum” o trans- i interfobii w sporcie, 25 sierpnia,
– radio TOK FM, audycja „Dość przemocy!” o dyskryminacji osób transpłciowych w Polsce.

Konferencje i debaty
Fundacja zorganizowała jedną konferencję poświęconą zakończonemu w 2016 r. badaniu
„Tranzycje młodzieży w środowisku szkolnym”. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki
badania oraz publikację raportu z badania. Konferencja odbyła się 9 grudnia w Warszawie.
W ramach Trójmiejskich Dni Równości zorganizowano debatę „Małżeństwa osób transpłciowych”,
która odbyła się 17 maja w Gdańsku.
Fundacja współorganizowała także z Kampanią Przeciw Homofobii i .Nowoczesną konferencję
poświęconą przestępstwom motywowanym nienawiścią, która odbyła się w lipcu w Warszawie.
Inne wydarzenia
W 2016 r. osoby związane z Fundacją przysłuchiwały się także różnym konferencjom oraz brały
udział w warsztatach z zakresu zarówno wiedzy dotyczącej specyficznych aspektów pracy ze
społecznością LGBTQI, jak i prowadzenia organizacji pozarządowej, w tym między innymi:
– 13 lutego – udział w konferencji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczącej równego
traktowania uczestników postępowań sądowych „Członkowie grup narażonych na dyskryminację a
wymiar sprawiedliwości”, Warszawa,
– 11 marca – udział w debacie poświęconej wielokrotnej dysryminacji, z cyklu „Grupa Stonewall
dyskutuje”, Poznań,
– 31 marca – udział w debacie poświęconej idei hosteli dla osób LGBT „Widok z domu”, Poznań,
23 kwietnia – udział w konferencji „Seksualia” (oraz patronat nad nią) organizowanej przez
organizację studencką IFMSA na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,
6 kwietnia – udział w konferencji podsumowującej projekt Kampanii Przeciw Homofobii „Pełny
dostęp do ochrony zdrowia. Potrzeby i prawa zdrowotne osób LGBT”, biuro RPO, Warszawa,
– 15 kwietnia – udział w seminarium podsumowującym projekt „Równi i bezpieczni. Przestępstwa
motywowane uprzedzeniami – dylematy, wyzwania, strategie”, Warszawa,
12 maja – udział w debacie poświęconej transpłciowości w ramach Kongresu Kobiet, Warszawa
– 10 czerwca – udział w konferencji Kampanii Przeciw Homofobii „Rodzice osób LGBT – kropla
drąży skałę”, Warszawa,
– 10 grudnia – udział w konferencji na temat udziału organizacji pacjenckich i dialogu społecznego
w poprawie sytuacji polskiej opieki zdrowotnej, Warszawa.
Konsultacje merytoryczne
Fundacja kontynuowała udzielanie konsultacji różnym organizacjom, instytucjom oraz osobom
prywatnym w tym twórcom, artystom i działaczom społecznym, które dotyczyły praw człowieka
osób transpłciowych, interpłciowych oraz ogólnie w kategorii praw człowieka związanych z
płciową różnorodnością. Ich celem było udzielenie wskazówek osobom realizującym różne
przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, w których pojawia się temtyka
transpłciowości i praw człowieka osób transpłciowych. Przeprowadzono następujące konsultacje:
– 13stycznia – TR Warszawa, w związku ze spektaklem teatralnym „Jezioro”, konsultacja dla
zespołu reżysersko-aktorskiego,
– 28 lutego–1 marca – Helena Oborska i zespół studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, w związku z realizacją etiudy filmowej „Powrót”,
– 14 marca – Maciej Nabrdalik, w związku z przygotowywaną publikacją dotyczącą życia
środowisk LGBT w Polsce,
– 25 kwietnia – partia Razem, w związku z wprowadzaniem polityki równościowej w
wewnętrznych strukturach partii,
– 16–17 grudnia – grupa aktywistek z Poznania, w sprawie powołania kolejnej organizacji
działającej na rzecz osób transpłciowych.
Z konsultacji merytorycznych na temat transpłciowości i pracy z indywidualnymi osobami
transpłciowymi korzystały w ciągu roku różne podmioty w tym między innymi:
Amnesty International
Fundacja LGBT Business Forum
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ILGA-Europe
Miłość Nie Wyklucza
Stowarzyszenie „Stacja”
Transgender Europe
Sex Work Polska.
Dodatkowo fundacja konsultowała liczne prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie, a jej
kadra i/lub zarząd brały udział w spotkaniach różnorodnych grup fokusowych do badań zarówno
nad kwestiami transpłciowości, jak i funkcjonowania organizacji pozarządowych.
Działania związane z kulturą
Wybory Miss Trans
W 2016 r. nie odbyły się Ogólnopolskie Wybory Miss Trans. Na przeszkodzie stanął brak źródeł
finansowania imprezy oraz brak odpowiedniego lokalu do jej przeprowadzenia.
Inne wydarzenia
W 2016 r. fundacja organizowała także inne wydarzenia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i
integracyjnym, związane z różnymi okolicznościami:
– konkurs na okładkę e-książki „Opowiedz nam swoją historię”, zawierającą wypowiedzi i
opowiadania osób transpłciowych nadesłane w celu zaprezentowanai ich senatorom w związku z
pracami nad ustawą o uzgodnieniu płci w Senacie (2015 r.),
– spotkanie z Karoliną Bielawską, reżyserką filmu „Mów mi Marianna”, w siedzibie fundacji, 19
lutego,
– konkurs literacki „W poszukiwaniu siebie” (wraz ze Stowarzyszeniem Tolerado z Gdańska),
– wieczór autorski Lucyfera Jakubowskiego, autora książki „Bądź sobą. Pozbądź się presji”,
Warszawa, 17 lipca,
– spotkanie autorskie Sophie Labelle, kanadyjskiej rysowniczki, autorki komiksu „Assigned Male”
(wraz z Ambasadą Kanady w Polsce), Warszawa, 28 października,
– warsztaty rysunkowe z Sophie Labelle, Warszawa, 29 października.
Udział w wydarzeniach kulturalnych
Przedstawiciele fundacji uczestniczyli także w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez
inne podmioty. Wśród nich wymienić należy:
– 19 stycznia – przedpremierowy pokaz filmu „Dziewczyna z portretu”, Multikino Galeria
Mokotów w Warszawie,
– 3 marca – spotkanie autorskie z Kingą Kosińską, autorką książki „Brudny róż. Zapiski z życia,
którego nie było”, Faktyczny Dom Kultury w Warszawie.
Rzecznictwo
Badania
W 2015 r. fundacja przeprowadziła badanie sytuacji tranzycjującej młodzieży w środowisku
szkolnym, którego zakończenie przypadło na 2016 r. W ciągu roku opracowano i ogłoszono wyniki,
co znalazło swój wyraz w publikacji raportu „Transpłciowa młodzież w polskiej szkole”, broszury
dla nauczycieli pod tym samym tytułem oraz zorganizowania konferencji na ten temat. Badanie
było finansowane przez organizację ILGA-Europe.
Fundacja rozpoczęła również kolejne badanie jakościowe poświęcone transpłciowym rodzinom
„Rodzina przede wszystkim – transrodzicielstwo w Polsce”. W ciągu 2016 r. przeprowadzono serię
wywiadów z osobami biorącymi udział w badaniu. Opracowanie wyników badania oraz ogłoszenie
jego wyników i publikacja raportu przewidziane są na 2017 r. Badanie finansowała organizacja
ILGA-Europe.
Fundacja uczestniczyła także w rozpoczętym w 2016 r. badaniu organizowanym i finansowanym
przez organizację Transgender Europe (TGEU) „Trans healtcare project”. Jest to badanie
międzynarodowe przebiegające pod honorowym patronatem polskiego rzecznika praw
obywatelskich. Badanie rozpoczęło się w 2016 r. i jest kontynuowane w 2017 r.
Manifestacje, demonstracje i inne podobne wydarzenia
Przedstawiciele fundacji wzięli udział w następujących wydarzeniach:
– XVII Warszawska Manifa, Warszawa, 6 marca,
– protest pod Sejmem „Nie dla torturowania kobiet”, Warszawa, 3 kwietnia,
– demonstracja solidarności z Polkami „Odzyskać wybór”, 9 kwietnia,
– 16. Parada Równości, Warszawa, 11 czerwca,
– II Warszawski Dzień Różnorodności, 18 czerwca,
– Ogólnopolski Strajk Kobiet, Warszawa (i inne miasta), 3 października,
– manifestacja „Bunt ciał pod Sejmem”, Warszawa, 9 października,
Udział w koalicjach i komisjach
– kontynuacja współpracy z organizacjami antydyskryminacyjnymi w Koalicji na rzecz Równych
Szans,
– kontynuacja udziału w koalicji Partnerstwo dla Związków powołanej w celu pracy nad
wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce,

– kontynuacja udziału w koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej,
– kontynuacja udziału w koalicji KARAT oraz dołączenie do specjalnie powołanej koalicji na rzecz
CEDAW,
– kontynuacja udziału w policyjnej Platformie Przeciw Nienawiści,
– udział w Komitecie Organizacyjnym Parady Równości
,
udział w powstałym 1 października związku organizacji LGBT Federacja Znaki Równości.
Spotkania polityczne
Ze względu na zmianę sytuacji politycznej pod koniec 2015 r., aktywność polityczna fundacji
musiała ulec osłabieniu. Mimo to, przedstawiciele fundacji brali udział w wydarzeniach
politycznych na tyle, na ile było to konieczne i możliwe. Wśród najważniejszych wydarzeń, w
których organizacja zaznaczyła swoje uczestnictwo, wymienić należy:
– udział w rządowym zespole eksperckim do spraw zmian w systemie oświaty „Uczeń – rodzic –
nauczyciel. Dobra zmiana”.
– 3 marca – spotkanie z prezydentem RP Andrzejem Dudą w sprawie działania władzy przeciwko
Trybunałowi Konstytucyjnemu (w ramach delegacji organizacji pozarządowych),
– 4 lipca – debata w Sejmie „Jak powstrzymać mowę pogardy i niebezpieczeństwo przestępstw z
uprzedzeń?” zorganizowana przez .Nowoczesną,
– 19 lipca – debata „Dlaczego potrzebujemy Rzeczników Praw Obywatelskich we współczesnej
Europie?”,
– 5 września, udział w sejmowej komisji, podczas której sprawozdanie ze swojej działalności
przedstawiał rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar.
Korespondencja z przedstawicielami instytucji państwowych, komentarze
i oświadczenia
Mniejsza niż w latach poprzednich aktywność organizacji w wymianie korespondencji z organami
państwowymi spowodowana była zmianą sytuacji politycznej, a w związku z tym ignorowaniem
przez nowe władze potrzeb środowiska osób transpłciowych. Działalność organizacji ograniczyła
się do oświadczeń i korespondencji absolutnie niezbędnej, zazwyczaj wyrażającej sprzeciw wobec
praktyk władzy dotyczących łamania porządku prawnego w Polsce oraz narastającej fali agresji w
społeczeństwie. Najważniejsze wystąpienia organizacji:
– 11 lutego – apel w sprawie aktów nienawiści (wraz z 54 innymi organizacjami pozarządowymi),
– 21 marca – oświadczenie w sprawie transfobicznej wypowiedzi dziennikarza Jarosława Kuźniara
w audycji „Dzień Dobry TVN”,

– 29 kwietnia – list do prezydenta RP Andrzeja Dudy w związku z odmową legitymizowania
łamania konstytucji przez prezydenta i rząd i dalszego udziału fundacji w „konsultacjach”
prezydenta z organizacjami społecznymi,
– 5 września – list do wicepremiera Jarosława Gowina w sprawie zmian w rozporządzeniu
regulującym dokumentację przebiegu studiów,
– 10 października – oświadczenie w sprawie konferencji amerykańskiego pseudopsychologa Paula
Camerona w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski,
Kampanie i spoty
#Transniezapominajka
Kampania internetowa poprzedzająca Międzynarodowy Dzień Pamięci Osób Transpłciowych (20
listopada), zwracająca uwagę na tragiczne statystyki dotyczące zabójstw z nienawiści popełnianych
na osobach transpłciowych oraz innych przestępstw i przemocy z nienawiści i motywowanych
transfobią.
Współpraca z innymi organizacjami w Polsce
W 2016 r. Fundacja wzięła dodatkowo udział w następujących projektach i inicjatywach
prowadzonych przez inne organizacje:
– „Razem Przeciw Nienawiści” – projekt mający wzmocnić współpracę organizacji zajmujących się
podejmowaniem działań przeciwko przestępstwom i wykroczeniom motywowanym nienawiścią,
działalnością antydyskryminacyjną, działaniami na rzecz ochrony praw człowieka zainicjowany i
prowadzony przez fundację Klamra,
– „Zdrowie osób LGBT” – projekt, którego celem było stworzenie kompleksowego podręcznika dla
kadry medycznej i studentów kierunków medycznych z zakresu problematyki związanej z
orientacją seksualną a także tożsamością i ekspresją płciową. Zainicjowany przez stowarzyszenie
Kampania Przeciw Homofobii,
– „HejtStop” – udział Fundacji w jednym z nagrań do projektu przeciwstawiającego się nienawiści
w ramach akcji #RyjKuźniara
Fundacja wspierała ponadto merytorycznie Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności w związku
ze sprawą o zniesławienie wytoczoną organizacji przez amerykańskiego pseudopsychologa Paula
Camerona.
Wydarzenia:
26–28 stycznia – ostatni zjazd projektu „Razem Przeciw Nienawiści” w Białymstoku,
– 11 lutego – spotkanie z okazji 10-lecie ruchu LGBT w Toruniu,
– 19 marca – udział w 8. Forum Organizacji LGBTQIA, Gdańsk,
– 19 września – udział w 9. Forum Organizacji LGBTQIA, Warszawa,
12. stycznia – spotkanie w sprawie współpracy między organizacjami LGBT i działającymi na
rzecz osób uzależnionych o możliwym wspólnym projekcie.
DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
Konferencje, seminaria, spotkania
W 2016 r. roku zarówno zarząd, jak i kadra oraz osoby związane z wolontariatem w fundacji wzięły
udział w następujących wydarzeniach (bądź jako osoby uczestniczące czynnie, bądź biernie):
– „LGBTI health policy experts meeting” organizowane przez Agencję Praw Podstawowych Unii
Europejskiej w Wiedniu, 29 lutego, 1 marca,
– konferencja „Where do we go from here”, zorganizowanej z okazji 10-lecia Mozaiki, łotewskiej
organizacji na rzecz osób LGBT, w Rydze, 5 marca,
spotkanie z Melissą Hooper z Human Rights First (z Nowego Jorku) w sprawie sytuacji
organizacji LGBT w Polsce, Warszawa, 29 marca,
– spotkanie z aktywistkami rosyjskiej organizacji LGBT Rainbow Future, Warszawa, 31 marca,
spotkanie projektowe TGEU „Trans healthcare project”, Berlin, 13–14 kwietnia,
– konferencja „I Have Rights. Study Session on Intersex Children and Young People's Rights”
organizowana przez IGLYO, Budapeszt, kwiecień,
– konferencja „Training on Hate Crime Monitoring and Victim Support” organizowana przez
TGEU, Berlin, 29 kwietnia – 1 maja,
– dyskusja w Berlinie, w klubie SchwuZ na temat aktywizmu LGBT w Polsce, 7 maja,
– Lund PRIDE w Szwecji, prezentacja na temat działalności Trans-Fuzji, 21 maja,
– 6. Europejska Transpłciowa Rada w Bolonii, 2–5 czerwca,
– sympozjum WPATH w Amsterdamie, prezentacja na temat sytuacji w Polsce, 17–19 czerwca,
– udział w wydarzeniach Pride Week w Dublinie, 18 – 20 czerwca,
– Forum AWID w Brazylii, 6–11 września,
– w
alne zgromadzenie członkowskie IGLYO na Malcie, La Valetta, 29września – 2 października,
– konferencja ILGA-Europe „Reclaiming Family Values”w Nikozii, 18–23 października,
– prezentacja na temat transpłciowych rodzin podczas konferencji europejskich Zielonych w
Brukseli, 17 listopada

Reprezentacja w organizacjach międzynarodowych
Kontynuacja pracy w ramach koalicji na rzecz osób transpłciowych w regionie wyszehradzkim
razem ze słowacką TransFúzią, czeskimi TransFusion i Transparent Prague oraz węgierską
TransVanillą.
WEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI
Zmiany w funkcjonowaniu kadrowym i wolontariackim organizacji
W ciągu roku podjęto decyzje dotyczące zmian w zarządzie i kadrze fundacji. Planowane zmiany w
zarządzie, które weszły w życie w 2017 r., spowodowały konieczność nowego podziału
obowiązków i powiększenia kadry o osobę zajmującą się koordynacją działalności wsparciowej i
pomocowej. Pracownika takiego zatrudniono od października.
W 2016 r. kontynuowano działania mające na celu sprofesjonalizowanie kadry fundacji. Kadra
spotykała się cyklicznie co dwa tygodnie w celach raportowania kolejnych działań i aktywności. Co
dwa miesiące odbywały się również spotkania superwizyjne dla kadry i zarządu.
Kontynuowano także cokilkutygodniowy wewnętrzny audyt dokumentacji przeprowadzany przez
dyrektora wykonawczego we współpracy z wolontariatem, wprowadzono ponadto częstszą i
bardziej przejrzystą komunikację z biurem księgowym fundacji.
Wolontariat spotykał się raz w miesiącu w celu omówienia dotychczasowej działalności i
planowania wydarzeń i związanych z nimi zadań.
Szkolenia zespołu
W 2016 r. kadra Fundacji uczestniczyła w szkoleniach i kursach:
– szkolenie z zakresu widzialności medialnej i mediów społecznościowych, 13 lutego,
– szkolenie na temat interpłciowości dla zarządu, kadry, psychologów i prawników Fundacji TransFuzja z udziałem przedstawicielki organizacji OII Europe, 23 listopada,

Siedziba
Lokal fundacji wynajmowany jest od m.st. Warszawy na warunkach preferencyjnych dla
organizacji pozarządowych. W 2016 r. stał się on za mały na potrzeby organizacji. Rozpoczęto
poszukiwania nowego lokalu oraz funduszy pozwalających sfinansować przeprowadzkę i
ewentualny remont nowej siedziby. Na cele te fundacja uzyskała grant celowy z Fundacji im.
Stefana Batorego. Do końca roku nie udało się jednak znaleźć odpowiedniego lokalu, który
odpowiadałby wzrastającym potrzebom fundacji.
Granty
W 2016 r. Trans-Fuzja otrzymała środki finansowe na swoją działalność z następujących grantów:
– 125 841 zł pierwszej transzy na dwuletni projekt finansujący działalność warsztatową,
psychologiczną, część działalności instytucjonalnej oraz dział „TransAkcje” czasopisma „Replika”.
Środki finansowe pochodzą z fundacji Mama Cash.
– 22 910,21 zł na realizację projektu badawczego „Rodzina przede wszystkim – transrodzicielstwo
w Polsce”. Badanie finansowała organizacja ILGA-Europe.
– 64 093 zł drugiej transzy projektu na roczną działalność hostelu interwencyjnego dla osób LGBT
współprowadzonego ze stowarzyszeniem Lambda Warszawa,
– 48 993,52 zł grantu instytucjonalnego na sfinansowanie kosztów działalności pomocowej z
fundacji Astraea,
– 131 906 zł na roczne finansowanie działalności instytucjonalnej organizacji, w tym siedziby.
Środki finansowe pochodzą z Open Society Foundations.
Inne wpływy
W ramach akcji 1 proc. w 2015 r. Fundacja Trans-Fuzja pozyskiwała fundusze na działalność
statutową. W sumie zebrano 8 060,88 zł.
Odnotowano poza tym darowizny od osób prywatnych w wysokości 31 846,51 zł.

edzamieszczono: 2019.01.07

szukaj

menu

najnowsze teksty

wspierają nas

  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj