Raporty z działalności

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 rok


Sprawozdanie z działalności Fundacji Trans-Fuzja za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 wraz z dokumentami finansowymi.

Dokumenty dotyczące finansów można ściągnąć poniżej:

Sprawozdanie z działalności

Fundacji Trans-Fuzja – Fundacja na rzecz osób transpłciowych 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015


§ 2 pkt 1 - Dane rejestrowe:

Trans-Fuzja Fundacja na rzecz osób transpłciowych
Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i rozpoczęła działalność uzyskując wpis do KRS 8 lipca 2008 roku.

KRS: 0000309669
REGON: 020790802
NIP: 8942951248

Siedziba biura fundacji: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa
Adres rejestrowy: ul. Noakowskiego 10 lok. 66, 00-666 Warszawa

Do czerwca 2015 roku zarząd działał w następującym składzie:
 1. Wiktor Andrzej Dynarski – osoba prezesująca
 2. Stanisława Lalla Fedorowicz-Podobińska – wiceprezeska
 3. Piotr Hubert Pawlikowski – członek zarządu
 4. Andrzej Stefan Rodys - członek zarządu

W 2015 r. nie nastąpiły żadne zmiany w składzie zarządu.

§ 2 pkt 2 Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji:
 1. upublicznienie dyskusji na temat problemów osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych, oraz zwiększenie ich reprezentacji społecznej,
 2. kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych,
 3. kształtowanie pozytywnej tożsamości osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych,
 4. zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i ekspresję płciową, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej i rekomendacjami Rady Europy, oraz wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, osób płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,
 5. wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa instytucji legalnego partnerstwa osób tej samej płci prawnej, niedyskryminującej osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,
 6. przeciwdziałanie dyskryminacji osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych, transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych, a także bi-, homo- i aseksualnych oraz przeciwdziałanie objawom trans-, homofobii w społeczeństwie, oraz innym uprzedzeniom, skierowanym przeciwko osobom płciowo nienormatywnym, queer i interseksualnym,
 7. promowanie wiedzy na temat orientacji seksualnych, tożsamości i ekspresji płciowych, w tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, sportem i rekreacją, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 8. wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antytrans- i antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji, w tym wykluczenia i stygmatyzacji osób płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,
 9. działalność prozdrowotna, w tym propagowanie wiedzy o chorobach i problemach zdrowotnych dotykających osoby transpłciowe, w tym transseksualne, transwestytyczne, transgenderyczne, płciowo nienormatywne, queer i interseksualne, oraz profilaktyka uzależnień,
 10. propagowanie wiedzy o prawnych i medycznych aspektach procesu korekty płci metrykalnej oraz fizycznej zarówno w Polsce, jak i na świecie, działanie na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat, szczególnie praw człowieka osób transpłciowych, w tym transseksualnych, transwestytycznych transgenderycznych, płciowo nienormatywnych, queer i interseksualnych,
 11. promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet i równości płciowej, działania na rzecz osób starszych oraz młodzieży, rozwój kształcenia zawodowego,
 12. organizacja pomocy psychologicznej i społecznej dla osób zagrożonych dyskryminacją,
 13. organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją oraz przemocą,
 14. budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych,
 15. wypracowanie standardów opieki zdrowotnej nad osobami chcącymi poddać się procesowi korekty płci metrykalnej oraz fizycznej.
Fundacja realizowała cele statutowe w formie:
 1. warsztatów dla aktywistów organizacji pozarządowych, policjantów, nauczycieli, studentów;
 2. spotkań dyskusyjnych;
 3. spotkań integracyjno-towarzyskich;
 4. grup wsparcia dla osób transpłciowych;
 5. druku i rozpowszechniania materiałów informacyjnych;
 6. udziału w audycjach radiowych i telewizyjnych;
 7. udziału w debatach i konferencjach naukowych;
 8. prowadzenia strony internetowej (www.transfuzja.org);
 9. organizacji pomocy psychologicznej, prawnej i wsparcia socjalnego dla osób transpłciowych zagrożonych dyskryminacją; 
 10. prowadzenia wraz z Lambdą Warszawa hostelu interwencyjnego dla osób LGBT
 11. udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ występujących o zmiany w prawie karnym;
 12. udziału w pracach koalicji polskich organizacji NGO na rzecz stworzenia ustawy dotyczącej równego traktowania;
 13. udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ na rzecz stworzenia ustawy o związkach partnerskich;
 14. prowadzenia działań rzeczniczych przy Sejmie, Senacie oraz Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej wokół ustawy o uzgodnieniu płci;
 15. współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie wprowadzenia zmian w przepisach prawnych, dotyczących uzgodniania płci metrykalnej.

§ 2 pkt 3 - Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
§ 2 pkt 4 - W 2015 roku zarząd fundacji podjął następujące uchwały:
 • o pozostałości grantu OSF 2014/2015,
 • w sprawie zmian w składzie Rady Fundacji,
 • w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro,
 • o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2014,
 • o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2014,
 • w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2014

§ 2 pkt 5 - Fundacja uzyskała w 2015 r. następujące przychody:
 • z grantów 343 146,39 zł
 • z darowizn 10 999,89 zł 
 • z 1% przekazanego podatku 13 070,68 zł
 • pozostałe przychody operacyjne 6 790,75 zł

Zarząd dysponuje również kapitałem założycielskim złożonym przez Fundatorów w wysokości 1000,00 zł.

§ 2 pkt 6 - Fundacja poniosła następujące koszty:
 1. Koszty działalności statutowej:
  1. zużycie materiałów i energii – 19 358,54 zł
  2. usługi obce – 75 825,76 zł
  3. wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 225 571,44 zł
  4. pozostałe koszty - 18 679,95
 2. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów – 6 790,75 zł
 3. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów –10,71 zł

§ 2 pkt 7b - W roku 2015 fundacja nie wypłacała wynagrodzeń tytułem umowy o pracę.
§ 2 pkt 7c - Członkom zarządu na podstawie umowy o pracę nie wypłacono wynagrodzenia.

§ 2 pkt 7d - W roku 2015 fundacja poniosła wydatki tytułem umów zleceń i umów o dzieło w wysokości 225 571,44 zł brutto.
§ 2 pkt 7e - Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.
§ 2 pkt 7f - Fundacja posiada konto w mBANKu. Na koniec roku 2015 kwota na rachunkach bankowych wynosiła130 669,35 zł
§ 2 pkt 7g - Fundacja nie nabyła żadnych obligacji, udziałów i akcji spółek.
§ 2 pkt 7h - Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
§ 2 pkt 7i - Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.
§ 2 pkt 7j - Na koniec 2015 aktywa fundacji wynosiły 134 711,61 zł.
§ 2 pkt 8 - Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.
§ 2 pkt 9 - Informację o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych CIT-8 i CIT-8/0 fundacja składała do III Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, ul. Lindleya 14, 01-844 Warszawa. Nie składano innych deklaracji podatkowych.
§ 3 - W okresie sprawozdawczym fundacja nie miała żadnej kontroli.

Szczegółowe działania fundacji podjęte w 2015 roku


DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWA


Inicjatywy wspierające


W ramach swojej misji oraz postanowień statutu Fundacja Trans-Fuzja inicjuje bądź promuje działalność mającą na celu wsparcie osób trans- i interpłciowych oraz innych mieszczących się w kategorii nienormatywności płciowej ze względu na swoją tożsamość, ekspresję lub doświadczenie.
Niektóre z podejmowanych działań skierowane są do ścisłej grupy docelowej, np. osób interpłciowych. Nie oznacza to jednak, że istnieją jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do spotkań. Są one otwarte dla wszystkich.
Działania grupy warszawskiej oraz krakowskiej, a także pracę całego zespołu psychologicznego współfinansowano dzięki wsparciu Fundacji Mama Cash.

Skierowane do grup

Grupy wsparcia
W 2015 roku Fundacja organizowała cykliczne spotkania grup w następujących miastach:
 1. Warszawa – grupa wsparcia dla osób transpłciowych, grupa zaawansowana dla osób trans, spotkania dla bliskich, spotkania dla osób interpłciowych,
 2. Kraków – grupa wsparcia dla osób trans oraz spotkania dla bliskich osób transpłciowych,
 3. Gdańsk – trójmiejska grupa wsparcia,
 4. Lublin – grupa wsparcia dla osób transpłciowych.
 5. Łódź – grupa samopomocowa dla osób transpłciowych
W ciągu roku wystąpiły problemy lokalowe dotyczące spotkań grup wsparcia w Krakowie i Lublinie. Wobec tego zdecydowano się na odpłatne korzystanie z nowego lokalu w Krakowie, a Lublinie zmniejszono częstotliwość odbywania się spotkań.
Ponadto fundacja współprowadziła ogólną grupę wsparcia w Katowicach (organizacją prowadzącą jest Stowarzyszenie Tęczówka) a także wspierała nieformalną grupę osób niepełnosprawnych LGBT, udostępniając jej własny lokal na spotkania grupy wsparcia adresowanej do osób niepełnosprawnych LGBT.
Dodatkowo Fundacja promowała grupę prowadzoną przez osoby prywatne we Wrocławiu, a także grupę wsparcia dla osób transpłciowych Stowarzyszenia Lambda Warszawa do momentu jej zawieszenia.

Inne formy spotkań

Trans Wieczorki
Trans Wieczorki są tradycyjną formą spotkań integracyjnych. Są to luźne, nieformalne spotkania klubowe, przy muzyce, dające możliwość poznania się, rozmów, a także rozrywki. W ciągu 2015 roku kontynuowano te spotkania we współpracy z klubem Toro. W związku z wycofaniem się klubu Toro ze współpracy z fundacją, od lipca 2015 spotkania te uległy zawieszeniu do czasu znalezienia odpowiedniego lokalu. W ciągu 2015 roku odbyło się sześć Trans Wieczorków.

Trans Zakupy
Z inicjatywy wolontariatu Fundacji Trans-Fuzja zorganizowano i prowadzono nową formę zajęć praktycznych – Trans Zakupy. W ich trakcie osoby uczestniczące uczyły się dokonywać zakupów na potrzeby swojej ekspresji płciowej niezgodnej z płcią określoną przy urodzeniu. Ta forma zajęć cieszyła się powodzeniem w pierwszej połowie roku, jednak ze względu na spadającą frekwencję podczas wakacji i w drugiej połowie roku, została zawieszona. Łącznie w ciągu roku odbyło się sześć spotkań.

Wieczory filmowe
Wieczory filmowe o statusie filmowego klubu dyskusyjnego odbywają się w Trans-Fuzji od 2008 roku i są stałym elementem działalności kulturalno-edukacyjnej organizacji. W ich trakcie prezentowane są filmy o tematyce poświęconej transpłciowości lub szeroko rozumianej problematyce LGBT, równościowej, poszanowania praw człowieka. Prezentacji filmu towarzyszy dyskusja, wymiana wrażeń i poglądów. W 2015 roku odbyło się osiem takich spotkań.
Inne

Organizacja pomogła również w promocji Śląskiego Trans Party organizowanego przez stowarzyszenie „Tęczówka”, a także Plenerowego Trans Party oraz Wiosennego Plenerowego Trans Party – dwóch ważnych inicjatyw transpłciowych prowadzonych od lat z inicjatywy osób prywatnych oraz objęła patronatem Feministyczną Akcję Letnią, warszawską Manifę oraz szereg innych inicjatyw feministycznych, queerowych, antyrasistowskich, prawnoczłowieczych i LGBTQIA.

Pod koniec roku zorganizowano również w biurze organizacji spotkanie świąteczno-noworoczne dla osób sympatyzujących z Fundacją, jej wolontariatu oraz kadry i zarządu.

Skierowane do osób indywidualnych

Spotkania indywidualne (pomoc rówieśnicza)
Kontynuowano także spotkania indywidualne dla osób niepewnych własnej tożsamości płciowej i chcących zasięgnąć informacji dotyczących tożsamości płciowej oraz perspektyw związanych z funkcjonowaniem w płci preferowanej i korektą płci. Na spotkania te trafiają także osoby transpłciowe będące już w procesie korekty płci potrzebujące wsparcia indywidualnego. W ciągu roku odbyło się 14 takich spotkań.

Pomoc psychologiczna
W 2015 roku zespół psychologiczny kontynuował swoją pracę na rzecz osób transpłciowych i ich bliskich. Konsultacje prowadzono poprzez e-mail i telefon, a także w siedzibie Fundacji w Warszawie i Biurze Poselskim Anny Grodzkiej w Krakowie. Zespół wraz z Zarządem zaktualizował i sformalizował zasady prowadzenia grup wsparcia i samopomocowych. Z całościowo oferowanej przez grupę psychologiczną pomocy skorzystało w 2015 roku około stu pięćdziesięciu osób – zarówno osób transpłciowych, jak i ich bliskich w Polsce, jak i za granicą.

Pomoc prawna
Zespół prawny również kontynuował swoją pracę (rozpoczętą pod koniec 2014 roku). W sume trzyosobowa grupa pomogła około 80 osobom potrzebujących informacji prawnej z zakresu korekty płci, prawa rodzinnego, karnego, cywilnego oraz różnoorodnych aspektach tranzycji prawnej. Zespół wraz z Zarządem ustalił ponadto, że w obecnym kształcie grupy możliwa jest praca nad wybranymi sprawami z zakresu litygacji strategicznej. W 2015 roku zidentyfikowane 3 potencjalnie istotne z tego tytułu sprawy.

TransKARTA
W 2015 roku wydano ok. 20 TransKART osobom potrzebującym wsparcia podczas tranzycji w postaci dodatkowego dokumentu potwierdzające tożsamość społeczną i prawną. Karty te wydaje się za darmo, a Fundacja nie przechowuje danych osobowych osób o nie wnioskujących.

Wsparcie młodzieży
W 2015 Fundacja udzieliła pomocy rodzinom, dyrektorom szkół i nauczycielom pięciu transpłciowych uczniów i uczennic. W ramach działalności badawczej zostało również przeprowadzone badanie jakościowe na temat wsparcia transpłciowej młodzieży w szkole z perspektywy transprzyjaznych dyrektorów wybranych, anonimowych placówek. Wyniki badania zostaną opublikowane w 2016 roku. Projekt dofinansowała organizacja ILGA-Europe.

Wsparcie osób przebywających w zakładach karnych
Fundacja kontynuowała pomoc psychologiczną oraz prawną dla osób transpłciowych przebywających w zakładach karnych. Oferowano zarówno wsparcie listowne, jak i możliwość wizyty w zakładzie karnym, w tym także rozmowa z kierownictwem placówki szczególnie w sprawie bezpieczeństwa oraz specjalnych potrzeb więźniów transpłciowych. Dodatkowo w przypadku jednej osoby Fundacja pomogła materialnie w postaci paczki z odzieżą.

Wsparcia osób bezdomnych i doznających przemocy
W 2015 roku Fundacja wraz ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa zainicjowała i prowadziła pierwszą w Polsce placówkę skierowaną do osób LGBT doznających przemocy i potrzebujących z tego tytułu schronienia poza miejscem zamieszkania. Hostel Interwencyjny dla osób LGBT pomógł ponad 40 osobom w ciągu 12 miesięcy. W ramach pomocy oferowanej w hostelu Fundacja udzieliła wsparcia również jeden osobie uchodźczej z Ukrainy wraz ze wsparciem fundacji „Ocalenie”.

Działalność edukacyjna


W ramach działalności edukacyjnej Fundacja Trans-Fuzja wydawała publikacje i prowadziła warsztaty z zakresu wielu aspektów transpłciowości. Warsztaty dotyczyły zarówno podstawowych wiadomości o tej tematyce, jak i wiedzy specjalistycznej. Projekt warsztatowy jest wspierany finansowo przez Fundację Mama Cash.
Dodatkowo Fundacja uczestniczyła w spotkaniach, promowała wydarzenia, a także wydawała publikacje na temat różnych aspektów transpłciowości.

Publikacje
 1. „Transpłciowość a opieka zdrowotna w Polsce. Raport z badań” – raport wydany dzięki wsparciu ILGA-Europe i Mama Cash podsumowujący badanie ilościowe przeprowadzone w 2014 roku.
 2. „Po pierwsze zdrowie. Twoje prawa w dostępie do opieki zdrowotnej. Podręcznik dla osób transpłciowych” – broszura wydana na podstawie doświadczeń osób transpłciowych zebranych we wspomnianym wyżej badaniu.
 3. „Transpłciowość w pracy specjalistów medycyny i psychologii” – broszura skierowana do osób świadczących usługi medyczne na rzecz osób transpłciowych i płciowo różnorodnych.
 4. W ramach dotacji Mama Cash Fundacja wspierała dział transAkcje czasopisma „Replika”. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Fundacją Replika a Fundacją Trans-Fuzja, wsparcie to będzie kontynuowane przynajmniej do 30 czerwca 2016 roku. W ramach wsparcia ukazały się teksty poświęcone między innymi:
  1. transpłciowym dzieciom i ich rodzicom,
  2. młodzieżowym coming oucie w szkole,
  3. sytuacji osób trans w krajach uznawanych za „przyjazne osobom LGBT”
  4. savoir-vivre'owi wobec osób trans – o co wolno pytać, a jakich tematów lepiej unikać
  5. ustawie o uzgodnieniu płci i tego, co mogłaby zmienić, gdyby nie prezydenckie weto
  6. rodzicom dorosłych osób trans

Warsztaty
W 2015 roku Fundacja kontynuowała prowadzenie warsztatów edukacyjnych, skierowanych do różnych grup. Najczęściej odbywającym się warsztatem był zaprojektowany w 2010 r. (na bieżąco aktualizowany) warsztat „Oswajanie transpłciowości”, mający na celu przybliżyć tematykę transpłciowości osobom, które nigdy wcześniej nie spotkały się z tą tematyką lub wciąż wiedzą o niej niewiele. Warsztaty były również dostosowywane do potrzeb grup, dla których były przeprowadzane.

Warsztaty zorganizowane w 2015 roku:
1. 14.02 – Warszawa, w ramach Festiwalu „Równe prawa do miłości”,
2. 19.02 – Olsztyn, dla zespołu telefonu zaufania „Anonimowy przyjaciel”
3. 18.04 – Lublin, jako wydarzenie towarzyszące lokalnemu festiwalowi filmów LGBT,
4. 13.05 – Warszawa, dla personelu hostelu interwencyjnego dla osób LGBT,
5. 20.09 – Warszawa, dla personalu Ośrodka Socjoterapii „Kąt”
6. 30.09 – Wrocław, jako wydarzenie towarzyszące wrocławskiemu Marszowi Równości,
7. 9.11 – Warszawa, dla personelu stowarzyszenia Lambda Warszawa,
8. 25.11 – Warszawa, dla personelu Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Wykłady, szkolenia i spotkania

W ramach działalności edukacyjnej Fundacja spotykała się z różnorodnymi grupami – zarówno osobami studiującymi, jak i tymi po prostu zainteresowanymi tematyką transpłciowości. Wśród przeprowadzonych spotkań i szkoleń warto wymienić:
 1. Zajęcia ze studentami I roku Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, przybliżające tematykę transpłciowości i zagadnienie pracy aktywistycznej na rzecz praw osób transpłciowych, 14 stycznia,
 2. Udział w panelu w ramach spotkania z cyklu „Coming out” organizowanego w Krakowie przez Fundację Polistrefa wraz z pokazem filmu „Trans-akcja”, 29 marca,
 3. „Transpłciowość i różnorodność płci: niezbędnik” w ramach VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Seksualność Człowieka, 9 maja,
 4. Udział w debacie „Kobiety Nieheteronormatywne w polityce” w siedzibie fundacji „Feminoteka” w Warszawie, 15 maja,
 5. Wykład na temat transpłciowości dla „Akademii zaangażowanego rodzica” - kursu organizowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii, 17 maja,
 6. Spotkanie ze studentami III roku Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na temat transpłciowości w ramach realizacji programu studiów, 29 maja,
 7. Udział w panelu poświęconym kwestii transpłciowych uczniów i uczennic w szkole podczas krakowskiego Trans*Festiwalu, 29 maja,
 8. „Wszyscy sobie sprzyjamy” - wykład podczas krakowskiego Trans*Festiwalu na temat tworzenia sojuszy wewnątrz środowiska LGBTQIA, 30 maja,
 9. „Transpłciowość i różnorodność płci: niezbędnik lekarza” w ramach cyklu Seksualia organizowanego przez Krakowski Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Polska, 2 czerwca,
 10. Prezentacja na temat praw osób transpłciowych podczas warsztatów „Prawa kobiet oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć” zorganizowanych w Serocku przez Fundację im. Stefana Batorego, 15 czerwca,
 11. Szkolenie dla pracowników hostelu interwencyjnego dla osób LGBT z zakresu asertywności i rozwiązywania konfliktów, 20 czerwca,
 12. „Medical issues in sexual health” w ramach Sex and the City Revisited summer School, Uniwersytet SWPS Warszawa, 3 sierpnia,
 13. „ABC płci i seksualności. Profilaktyka zakażeń dla osób transpłciowych” w ramach projektu edukacji rówieśniczej Kl.3B „Bądź Bardziej Bezpieczny” realizowanego z grantu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 4-5 sierpnia,
 14. Prezentacja „Problemy i potrzeby osób transpłciowych” dla czytelników tygodnika „Fakty i Mity” w Gorzewie, 4 września,
 15. „Legalna prostytucja. Dbałość o prawa człowieka, czy krok za daleko?” seminarium organizowane przez Queer UW, dyskusja panelowa, 3 listopada.

Wystąpienia medialne
W 2015 roku Fundacja miała za sobą również kilkanaście wystąpień medialnych w tym m.in.
 1. 14 stycznia – udział w programie Dzień Dobry TVN poświęconemu transpłciowym dzieciom i ich rodzicom,
 2. 5 lutego – „Dlaczego płeć i ciało mają tak duże znaczenie dla prawicy?” udział w audycji TOK FM Post Factum,
 3. 16 maja – audycja „Wieczór RDC: Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią i Transofobią”,
 4. 27 maja – „Sejm przeciwny związkom partnerskim” udział w audycji TOK FM Post Factum,
 5. 30 czerwca – „How is it to be a transsexual person in Poland?” wywiad dla angielskojęzycznej części Polskiego Radia,
 6. 29 lipca – wystąpienie w TVP Info w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci,
 7. 16 października – udział w audycji TOK FM Post Factum o decyzji francuskiego sądu wprowadzającej płeć neutralną,
 8. 4 grudnia – udział w audycji TOK FM „Post Factum” o filmie „Mów mi Marianna”.

Fundacja Trans-Fuzja nawiązała również współpracę z brytyjskim magazynem „TransLiving”, w którego kilku numerach ukazały się teksty na temat sytuacji osób transpłciowych w Polsce, sylwetka jednej z takich osób oraz artykuł podsumowujący V Ogólnopolski Konkurs Miss Trans.

Rzecznik prasowy
Rzecznik prasowy fundacji, poza działalnością rutynową, uczestniczył także w przygotowaniu materiałów dziennikarskich dla prasy i telewizji oraz audycji radiowych. Za najważniejsze trzeba uznać przygotowanie publikacji dla tygodnika „Nie”, programów „Seks bez tajemnic” i „Uwaga” dla TVN, udział w programach „Dzień dobry TVN”, przygotowanie materiału dla tygodnika „Fakty i mity” oraz udział w programach telewizyjnych TV Republika, Polsat News 2 i audycjach radiowych w TOK FM. Wszystkie z wyżej wymienionych materiałów miały na celu przybliżenie tematyki transpłciowości oraz były wypowiedziami na rzecz praw osób transpłciowych.

Konferencje

Konferencja „Transpłciowość a opieka zdrowotna w Polsce”
16 lutego w odbyła się konferencja podsumowująca badanie opieki zdrowotnej świadczonej na rzecz osób transpłciowych. Podczas wydarzenia zaprezentowano również broszury i publikacje, jakie z myślą o środowisku medycznym oraz terapeutycznym stworzyły psycholożki Fundacji Trans-Fuzja.
Wyniki realizowanego w 2014 roku badania, a także płynące z niego wnioski przedstawił socjolog dr Roman Grzejszczak. Obecni na konferencji dr Sławomir Jakima, wojewódzki konsultant ds. seksuologii, i Ewa Małachowska, psycholog i seksuolog, naświetlili medyczne aspekty transpłciowości i historię wprowadzenia tej kategorii do klasyfikacji medycznych. O problematyce transpłciowości w programach nauczania na uczelniach medycznych i psychologicznych mówił Marcin Rodzinka, specjalista z zakresu zdrowia Kampanii Przeciw Homofobii. Wiktor Dynarki i Izabela Jąderek zaprezentowali także rekomendacje dla polskiego rządu będące wynikiem przeprowadzonego badania.
Dyskusję na zakończenie konferencji zdominowały zagadnienia związane z tzw. testem realnego życia, leczeniem hormonalnym oraz traumatycznymi doświadczeniami przeżywanymi przez osoby transpłciowe przed i w trakcie procesu korekty płci.

#TransAktywni2015
11 i 12 lipca w Warszawie odbyło się szkolenie skierowane do transaktywistów i sojuszników zorganizowane przez Fundację Trans-Fuzja wspólnie z Transgender Equality Network Ireland przy wsparciu Open Society Foundations – „Transpłciowych aktywizm w Polsce i Irlandii – wymiana doświadczeń” #TransAktywni2015.
Było to pierwsze międzynarodowe i krajowe szkolenie Fundacji, w którym udział mogły wziąć również osoby spoza Warszawy, między innymi wolontariat krakowski oraz przedstawiciele współpracującego z Fundacją Stowarzyszenia Tęczówka. Na sali nie zabrakło także wolontariatu warszawskiego, a także osób z zaprzyjaźnionych i sojuszniczych organizacji oraz instytucji m.in. Miłość Nie Wyklucza, Kampanii Przeciw Homofobii oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Szkolenie dotyczyło sytuacji w Polsce i Irlandii, zaawansowaniu prac nad ustawami o uzgodnieniu płci w innych krajach, mechanizmów zgłaszania łamania praw człowieka, sytuacji osób transpłciowych w Europie i na świecie, a takżeproblemu zdrowia aktywistycznego oraz tego, w jaki sposób walczyć z zawodowym wypaleniem.

Inne wydarzenia

W 2015 roku ponadto osoby związane z Fundacją przysłuchiwały się także różnym konferencjom oraz brały udział w warsztatach z zakresu zarówno wiedzy dotyczącej specyficznych aspektów pracy ze społecznością LGBTQI, jak i prowadzenia organizacji pozarządowej, w tym między innymi:
 1. Udział w warsztatach Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europe dla Polskich organizacji pozarządowych dotyczących przestępstw na tle nienawiści, 11–12 lutego,
 2. Udział w konferencji „Prawa ofiar przestępstw” zorganizowanej przez Prokuraturę Generalną o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego (2012/29/EU) ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw, 26 lutego,
 3. „Przemoc ekonomiczna – prawo i przeciwdziałanie” – okrągły stół Obserwatorium Równości Płci Instytutu Spraw Publicznych, dialog między partner(k)ami społecznymi, ekspert(k)ami i przedstawiciel(k)ami administracji rządowej odnośnie do najlepszych propozycji zmian, które mogłyby zostać wdrożone jako konsekwencja ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, 15 kwietnia,
 4. Udział w konferencji w Kancelarii Preseza Rady Ministrów „Przegląd orzecznictwa polskiego i międzynarodowego z zakresu dyskryminacji ze względu na płeć” – organizowanej przez Naczelna Radę Adwokacką wraz z Zespołem ds. Kobiet przy NRA oraz Pełnomocniczką Rządu ds Równego Traktowania, 16 kwietnia,
 5. Udział w konferencji prezentującej raport „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce” zorganiozwanej w Kancelarii Preseza Rady Ministrów. Podczas konferencji Fundacja podniosła kwestię przyjaznychszkół, w których dzieci transpłciowe traktowane są zgodnie z ich tożsamością płciową, 22 kwietnia,
 6. „Tożsamość płciowa i transseksualizm: fakty i kontrowersje. Perspektywa interdyscyplinarna”, organizowana przez Katedrę Bioetyki i Etyki Społecznej i Instytut Nauk o Rodzinie WT UO we współpracy ze Stowarzyszeniem Bioetyków Europy Środkowej (BCE) oraz Europejskim Stowarzyszeniem Teologów (ESCT), 7 listopada,
 7. Udział w Forum organizacji LGBTQIA zorganizowanym przez stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, 23–24 maja,
 8. Udział w Konferencji LGBT Business Forum „Włączanie polityki równościowej szansą na rozwój w dobie kryzysu”, 10 czerwca,
 9. Konferencja „Równość–samorządność. Rola samorządu lokalnego i regionalnego we wdrażaniu postaw i przepisów równościowych”, 12 czerwca,
 10. Udział w spotkaniu aktywistów LGBT z min. Michaelem Rothem z Niemiec, 17 września,
 11. Udział w debacie podczas „Pierwszego Zlotu Współczesnych Czarownic” w Kielcach, 20 września,
 12. Udział w debacie „Nowe wyzwania i kierunki polityki LGBT” w Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu, 26 września,
 13. Szkolenie antydyskryminacyjne PTPA w ramach projektu „Prawnicy_czki na rzecz równości. Budowanie lokalnych platform współpracy”, 12 października,
 14. Udział w „Forum różnorodności” - inicjatywie mającej na celu pomóc osobom aktywistycznym pracować nad oddzielaniu czasu pracy od czasu wolnego i stawiania granic obowiązków służbowych, 16-17 listopada,
 15. Festiwal Watch Dog – debata po filmie „Mów mi Marianna”, 8 grudnia.

Konsultacje merytoryczne
Fundacja kontynuowała udzielanie konsultacji różnym organizacjom, instytucjom oraz osobom prywatnym w tym twórcom, artystom i działaczom społecznym, które dotyczyły praw człowieka osób transpłciowych, interpłciowych oraz ogólnie w kategorii praw człowieka związanych z płciową różnorodnością. Ich celem było udzielenie wskazówek osobom realizującym różne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, w których pojawia siętemtyka transpłciowości i praw człowieka osób transpłciowych.Przeprowadzono następujące konsultacje:
 1. 22 stycznia – Dominika Strojek w związku z przedsięwzięciem teatralnym,
 2. 10 lutego – Karolina Marcinkowska w związku z cyklem „Africa Remix” i prezentacją filmu „Pearl of Africa”,
 3. 27 października – Aleksander Pietrzak w związku z projektem scenariusza filmu fabularnego poświęconego osobie transpłciowej,
 4. 15 grudnia – Aleksandra Knot w związku z cyklem wykładów „LGBT Medicine” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
 5. 16 grudnia – Marta Jeziorna w związku z projektem filmu dokumentalnego poświęconego tematowi aktywizmu na rzecz osób transpłciowych.

Z konsultacji merytorycznych na temat transpłciowości i pracy z indywidualnymi osobami transpłciowymi korzystały w ciągu roku różne podmioty w tym między innymi:
 1. Amnesty International
 2. Fundacja LGBT Business Forum
 3. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 4. ILGA-Europe
 5. Miłość Nie Wyklucza
 6. Stowarzyszenie „Stacja”
 7. Transgender Europe

Dodatkowo Fundacja konsultowała liczne prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie, a jej kadra i/lub Zarząd brały udział w spotkaniach różnorodnych grup fokusowych do badań zarówno nad kwestiami transpłciowości, jak i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Działania związane z kulturą


Wybory Miss Trans
Ogólnopolskie Wybory Miss Trans odbyły się w 2015 roku już po raz piąty. Nowością w stosunku do poprzednich konkursów było wyjście do szerszej publiczności – konkurs odbył się po raz pierwszy nie w nocnym klubie przeznaczonym dla społeczności LGBT, a w profesjonalnym teatrze (Druga Strefa). Konkurs zyskał także wymiar międzynarodowy – po raz pierwszy w jego historii, jednym z jego patronów medialnych został prestiżowy brytyjski magazyn lifestyle'owy dla społeczności osób transpłciowych „TransLiving”, którego wydawca ufundował także nagrody dla laureatek wyborów. Zapowiedź konkursu i relacja z niego oraz rozmowa ze zwyciężczynią ukazały się w kolejnych numerach magazynu. Sukces tej edycji konkursu zaowocował zapowiedzią zorganizowania w kolejnym roku obok konkursu Miss Trans – adresowanego do transpłciowych kobiet, także konkursu Mister Trans – adresowanej do transpłciowych mężczyzn.
Konkurs odbył się 4 lipca i został całościowo sfinansowany z funduszy zebranych podczas akcji crowdfundingowej w wysokości 3243,60 zł. Na potrzeby promocji wydarzenia stworzono również stronę na portalu facebook.

Inne wydarzenia
W 2015 roku fundacja organizowała także inne wydarzenia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i integracyjnym, związane z różnymi okolicznościami. Wydarzeniem takim było spotkanie kadry i wolontariatu fundacji z przebywającym w Polsce Nicolasem Prusinskim, zorganizowane 16 stycznia. Nicolas Prusinski jest znanym w Niemczech trenerem osobistym. Jest jednocześnie osobą transpłciową polskiego pochodzenia.
Z okazji przypadającej na 16 maja Nocy Muzeów, zorganizowano wspólne wyjście do muzeów Warszawy. W imprezie uczestniczyli podopieczni fundacji i osoby zakwaterowane w hostelu interwencyjnym dla osób LGBT, współprowadzonym w 2015 r. przez Fundację Trans-Fuzja. W trakcie Nocy Muzeów zwiedzono Muzeum Narodowe, ekspozycję zewnętrzną Muzeum Wojska Polskiego, a wydarzenie zakończyło się spacerem Traktem Królewskim na Starówkę.
Osoby reprezentujące Fundację wzięły także udział w projekcji filmu „Pearl of Africa” i pofilmowej dyskusji (z udziałem reżysera Johnny'ego Wallstroema ze Szwecji). Film opowiadający o transpłciowej mieszkance Kampali, stolicy Ugandy i prześladowaniach, jakie spotykają ją w jej własnym kraju, został pokazany 14 lutego w ramach cyklu „Africa Remix” organizowanego przez Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.

Rzecznictwo


Ustawa o uzgodnieniu płci
Niemal cały 2015 rok upłynął Fundacji na pracy rzeczniczej poświęconej ustawie, dla której najważniejszy okazał się okres między lipcem a wrześniem. 23 lipca Sejm uchwalił ustawę o uzgodnieniu płci. Za procedorowanym ponad trzy lata projektem opowiedziało się 252 posłów i posłanek, 158 było przeciw, 11 zaś wstrzymało się od głosu. 7 sierpnia Senat opowiedział się za ustawą, zmieniając jej nazwę na „Ustawa o zmianie oznaczenia płci” oraz wprowadzając poprawki, które następnie zostały w większości wykreślone podczas kolejnego głosowania parlamentarnego. 2 października ustawa została zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę, tydzień później, podczas kontynuacji wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które miało przedstawić dla Sejmu sprawozdanie w sprawie ponownego uchwalenia ustawy o uzgodnieniu płci (czyli zaakceptowania lub odrzucenia prezydenckiego weta) nie zakończono prac, ponieważ nie wybrano posła sprawozdawcy. Z tego powodu nie odbyło się głosowanie w tej sprawie, co oznaczało ostateczny koniec prac sejmu VII kadencji nad ustawą o uzgodnieniu płci.

Badania
W 2015 roku fundacja przeprowadziła badanie sytuacji tranzycjującej młodzieży w środowisku szkolnym, którego wyniki zostaną opublikowane w 2016 roku.
Fundacja objęła również patronatem badanie rynku i środowiska pracy realizowanego przez Fundację LGBT Business Forum.
Dodatkowo organizacja zaproponowała tematy badań dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, obejmujące różnorodne zagadnienia dot. trans- i interpłciowości. W 2015 roku jeden z zaproponowanych wcześniej tematów – sytuacja osób transpłciowych na rynku pracy – został wybrany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich do realizacji. Fundacja Trans-Fuzja pomagała w tworzeniu metodologii badania, promowała badanie, a także pomagała firmie realizującej kontaktować się z osobami do wywiadów. 19 listopada w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się również spotkanie podsumowujące przebieg badania oraz prezentujące wstępne wyniki.

Manifestacje, spotkania i inne wydarzenia
 1. „Płomień Nadziei – powstrzymajmy samobójstwa osób LGBTQIA” w Warszawie, 15 kwietnia
 2. Gala Tęczowej Pszczoły, 10 czerwca
 3. Parada Równości w Warszawie, 13 czerwca
 4. „Ramię w ramię” - gala sojusznicza Kampanii Przeciw Homofobii, 10 września
 5. Marsz Równości w Poznaniu, 26 września
 6. Happening pod Sejmem z transparentem „Tak dla ustawy o uzgodnieniu płci”, 9 października
 7. Dzień Pamięci Osób Transpłciowych zorganizowany w siedzibie Trans-Fuzji w Warszawie, 20 listopada

Udział w koalicjach i komisjach
 1. Kontynuacja współpracy z organizacjami antydyskryminacyjnymi w Koalicji na rzecz Równych Szans.
 2. Kontynuacja udziału w koalicji Partnerstwo dla Związków powołanej w celu pracy nad wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce.
 3. Kontynuacja udziału w koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.
 4. Kontynuacja udziału w koalicji KARAT oraz dołączenie do specjalnie powołanej koalicji na rzecz CEDAW
 5. Kontynuacja udział w policyjnej Platformie Przeciw Nienawiści
 6. Udział w Komitecie Organizacyjnym Parady Równości.

Spotkania polityczne
 1. 19 lutego – spotkanie w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zmian w projekcie oraz strategii dzialania przy refundacji,
 2. 23 lutego – spotkanie z Joanną Muchą, przewodniczącą Specjalnej Podkomisji do rozpatrzenia poselskiego projektu o uzgodnieniu płci,
 3. 24 lutego – spotkanie z przedstawicielami i przedstawicielkami Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie prac nad ustawą o związkach partnerskich
 4. kwiecień – spotkanie z przedstawicielką Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie odmowy świadczeń dla osób TS z numerem PESEL niezgodnym z potrzebą zdrowotną,
 5. 23 kwietnia – spotkanie „okrągłego stołu” w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich poświęcone zaleceniom Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet w sprawie zdrowia kobiet i dziewcząt. Fundacja poruszyła temat dyskryminacji osób transpłciowych w dostępie do ginekologa, mammografii i innych procedur związanych z płcią oraz sprawę refundacji leków hormonalnych,
 6. 5 maja – spotkanie zespołu edukacyjno-świadomościowego LGBT w Biurze Pełnomocniczki Rządu ds Równego Traktowania. Fundacja zgłosiła problem z dostępem do adopcji małżeństwa, w którym jedna z osób jest transpłciowa. Na podstawie skargi BPRRT przygotowało interwencję w tej sprawie,
 7. 6 maja – spotkanie w Biurze Pełnomocniczki Rządu ds Równego Traktowania poświęcone trudnościom osób LGBT w realizacji ich praw obywatelskich w życiu codziennym, wynikającym z braku ustawowych uregulowań prawnych dotyczących związków partnerskich osób tej samej płci oraz procedury uzgodnienia płci,
 8. 20 maja – robocze spotkanie w Biurze Legislacyjnym Sejmu w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci, nawiązanie współpracy z przedstawicielkami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
 9. 11 września – spotkanie w z Ingą Rutecką w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie poparcia Pełnomocniczki Rządu ds Równego Traktowania w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci

Prace Komisji i Podkomisji w Sejmie i Senacie
 1. 18 lutego – posiedzenie Komisji Zdrowia i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie uzupełnienie składu specjalnej podkomisji do rozpatrzenia poselskiego projektu o uzgodnieniu płci – przewodnicząca: Joanna Mucha oraz Anna Grodzka i Damian Raczkowski,
 2. 3 marca i 13 maja – posiedzenia specjalnej podkomisji do rozpatrzenia poselskiego projektu o uzgodnieniu płci,
 3. 11 czerwca – udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie sprawozdania Podkomisji dotyczącego prac nad projektem ustawy o uzgodnieniu płci,
 4. 30 lipca – udział w pracach Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz w pracach Senackiej Komisji Zdrowia w sprawie rozpatrzenia ustawy o uzgodnieniu płci.
 5. 4 sierpnia – kontynuacja prac Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie rozpatrzenia ustawy o uzgodnieniu płci
 6. 8 września – udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie rozpatrzenia uchwały Senatu nt ustawy o uzgodnieniu płci
 7. 8 października – udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie odrzucenia weta prezydenta
 8. 9 października – udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie odrzucenia weta prezydenta

Korespondencja z przedstawicielami instytucji państwowych, komentarze i oświadczenia

 1. 10 stycznia – pismo do Rzecznika Praw Dziecka w indywidualnej sprawie transpłciowego dziecka i jego funkcjonowania w szkole zgodnie z tożsamością płciową,
 2. 13 stycznia - pismo do marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego w sprawie uzupełnienia składu podkomisji pracującej nad projektem ustawy o uzgodnieniu płci,
 3. 14 stycznia – pismo do Komisji Zdrowia z tekstem ustawy o uzgodnieniu płci po zmianach skonsultowanych z Biurem Legislacyjnym,
 4. luty – apel do prezydenta Gdańska i radnych tego miasta w sprawie Stowarzyszenia Współpracy Kobiet NEWW Polska,
 5. 20 czerwca – wyrażenie poparcie dla kandydatury dra Adama Bodnara na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich
 6. 1 września – list do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego zwracający uwagę na konieczność wsparcia wszystkich rodzin, nie tylko tych cispłciowych,
 7. 23 października - list do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w związku z transfobicznymi wypowiedziami podczas spotkania z mieszkańcami Siedlec,

Kampanie i spoty

Opowiedz nam swoją historię
W 2015 roku Fundacja zorganizowała tygodniową internetową akcję „Opowiedz nam swoją historię. Przekonajmy razem Senat!”, podczas której proszono osoby transpłciowe o przesyłanie zarówno swoich wspomnień, jak i nawoływań do Senatu Rzeczpospolitej Polskie, aby zaakceptował ustawę o uzgodnieniu płci w takich kształce, w jakim przyjął ją Sejm. W ciągu tygodnia organizacja otrzymała ponad dwadzieścia historii, które posłużyły do stworzenia specjalnego krótkometrażowego filmu udostępnionego senatorom i senatorkom w formie osobistego listu przesłanego na dzień przed terminem głosowania. Film można znaleźć na kanale YouTube Fundacji jako „Opowiedz nam swoją historię”.

#No2TransVeto
W ramach reakcji na zawetowanie przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o uzgodnieniu płci, Fundacja Trans-Fuzja wraz z niezależną transinicjatywą zorganzowała internetową kampanię „Nie dla weto / No2TransVeto”, której celem było zwrócenie międzynarodowej uwagi na gest prezydenta oraz wpłynięcia na decyzję Sejmu w tej sprawie. Akcja nawoływała do udostępniania informacji o ostatnich wydarzeniach pod specjalnym hasztagiem #No2TransVeto, podpisania petycji skierowanej do koalicji rządzącej oraz przekonywania posłów i posłanek do wsparcia praw osób trans poprzez wysyłanie wiadomości mailowych na adresy klubów poselskich. Petycja zebrała ponad dwa tysiące podpisów w ciągu pierwszych 40 godzin. Zmasowana akcja nie okazała się jednak wystarczająca, aby zmienić zdanie parlamentarzystek i parlamentarzystów.

Co to znaczy być trans?
W październiku, z okazji Międzynarodowego Dnia Akci na rzecz Depatologizacji Transpłciowości Fundacja stworzyła specjalne krótki film nawołujący osoby transpłciowe do opowiadania o tym, jak przeżywają swoją tożsamość płciową, która – choć nadal klasyfikowana przez Światową Organizację Zdrowia jako zaburzenie osobowości – nie jest niczym innym jak głębokie przeżywanie siebie w kontekście płci. Film towarzyszył specjalnemu oświadczeniu z okazji tego dnia i jest dostępny na kanale YouTube organizacji.

Współpraca z innymi organizacjami w Polsce


W 2015 roku Fundacja wzięła dodatkowo udział w następujących projektach i inicjatywach prowadzonych przez inne organizacje:
 1. „Razem Przeciw Nienawiści” – projekt mający wzmocnić współpracę organizacji zajmujących się podejmowaniem działań przeciwko przestępstwom i wykroczeniom motywowanym nienawiścią, działalnością antydyskryminacyjną, działaniami na rzecz ochrony praw człowieka zainicjowany i prowadzony przez fundację Klamra,
 2. „Zdrowie osób LGBT” – projekt, którego celem było stworzenie kompleksowego podręcznika dla kadry medycznej i studentów kierunków medycznych z zakresu problematyki związanej z orientacją seksualną a także tożsamością i ekspresją płciową. Zainicjowany przez stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii,
 3. „HejtStop” - udział Fundacji w jednym z nagrań do projektu przeciwstawiającego się nienawiści w ramach akcji #RyjKuźniara
Fundacja wsparła ponadto merytorycznie Stowarzyszenie „Pracownia Różnorodności” w związku ze sprawą o zniesławienie wytoczoną organizacji przez Paula Camerona

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA


Konferencje i seminaria


W 2015 roku zarówno zarząd, jak i kadra oraz osoby związane z wolontariatem w Fundacji wzięły udział w następujących wydarzeniach (bądź jako osoby uczestniczące czynnie, bądź biernie).
 1. „Advancing Equality in Poland” panel zorganizowany Open Society Foundations Human Rights Initiative w Warszawie, 11 marca,
 2. „Peer 2 Share” - tygodniowy warsztat zorganizowany przez Saplinq dla młodzieży zainteresowanej aktywizmem oraz młodych dorosłych dzielących się dotychczasowymi doświadczeniami w tym sektorze, Kysak 23–27 sierpnia,
 3. „Democracy for All: Political Participation of LGBTI Persons in the Western Balkans” - konferencja poświęcona zaangażowaniu politycznym osób LGBTI, udział w panelu, 15–17 września,
 4. „Down & Out: Social Exclusion of Young LGBTQ People” – seminarium w Budapeszcie poświęcone bezdomności młodych osób LGBT oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu i bezdomności, prezentacja na temat hostelu interwencyjnego dla osób LGBT, 25–31 października,
 5. „Transgender issues in social and medical context” konferencja poświęcona problematyce transpłciowości w ujęciu społecznym i medycznym, prezentacja „One Man to Spoil it All” na temat prezydenckiego weta ustawy o uzgodnieniu płci, Kijów 22-24 października,
 6. Coroczna konferencja sieci organizacji LGBTI, ILGA-Europe, Ateny 28-31 października.

Reprezentacja w organizacjach międzynarodowych


Kontynuacja pracy w ramach koalicji na rzecz osób transpłciowych w regionie wyszehradzkim razem ze słowacką TransFúzią, czeskimi TransFusion i Transparent Prague oraz węgierską TransVanillą. Współorganizacja i przeprowadzenie dwóch spotkań projektowych w Bratysławie.

Raporty


Sporządzenie opinii w sprawie realizacji zaleceń Komitetu CEDAW z perspektywy sytuacji osób transpłciowych

WEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI


Zmiany w funkcjonowaniu kadrowym i wolontariackim organizacji


W 2015 roku kontynuowano działania mające na celu sprofesjonalizowanie kadry fundacji. W sierpniu zorganizowano dwudniowe spotkanie szkoleniowe z zakresu kompetencji pracy w grupie i integracji. Od września co 4-6 tygodni odbywaja się regularne spotkania superwizyjne.
Wprowadzono również cykliczne spotkania wolontariatu, aby zintensyfikować działania związane z różnorodnymi wydarzeniami organizowanymi zarówno w Warszawie, jak i w Polsce.
Kadra spotykała się cyklicznie co dwa tygodnie w celach raportowania kolejnych działań i aktywności. W ramach wprowadzania przejrzystych zasad funkcjonowania wprowadzono ponadto co kilkutygodniowy wewnętrzny audyt dokumentacji przeprowadzany przez Dyrektora Wykonawczego we współpracy z wolontariatem, wprowadzono ponadto częstszą i bardziej przejrzystą komunikację z biurem księgowym fundacji.
Pod koniec roku zorganizowano również trzydniowe spotkanie ewaluacyjno-planujące, aby uporządkować plany i wizje na kolejny rok działalności organizacji. Spotkanie odbyło się między 11 a 13 grudnia.

Strategia działalności


W drugiej połowie roku zakończone prace nad całościową strategią organizacji, porządkującą strategiczne obszary zarówno w kontekście pracy z grupą docelową działań Fundacji, jak i na jej rzecz, a także w kwestii dalszego rozwoju organizacyjnego.

Budowanie marki organizacji


W 2015 roku kontynuowano działania na rzecz profesjonalizacji wizerunku Fundacji, których zwieńczeniem było wprowadzenie strategii komunikacji w mediach społecznościowych. Kontynuowano pracę nad nową stroną internetową, które ze względu na obciążenie związane z pracą na rzecz ustawy o uzgodnieniu płci postanowiono przesunąć na kolejny rok.

Siedziba


W 2015 roku wolontariat Fundacji pracował nad zmodernizowaniem pewnych aspektów siedziby, kontynuowano ponadto prace nad czytelnią Fundacji. Udostępnienie zbiorów przewidziano na pierwszą połowę 2016 roku.
Przedłużono również umowę lokalu, który nadal wynajmowany jest na warunkach preferencyjnych m.st. Warszawy dla organizacji pozarządowych, na kolejne 3 lata.

Konsultacje środowiskowe


W ramach planów dostosowywania działalności Fundacji do potrzeb osób transpłciowych 28 marca zorganizowano w biurze Fundacji spotkanie grupy fokusowej, w której wzięło udział 6 osób transpłciowych z różnorodnych zakątków Polski, wyłonionych w ramach otwartego ogłoszenia o chęci zorganizowania wydarzenia. Podczas kilkugodzinnego spotkania przedstawiono plany Fundacji na kolejne lata, włącznie z celami strategicznymi, sposób pracy organizacji wraz z jej priorytetami oraz zaproszono osoby uczestniczące do dzielenia się wrażeniami, komentarzami oraz krytyką dotyczącą działalności Fundacji.

Szkolenia zespołu


W 2015 roku kadra Fundacji uczestniczyła kursach:
 1. „Akademia testów dyskryminacyjnych” - dziewięciomiesięczny kurs prowadzony przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, którego celem było przybliżyć niestosowaną dotąd szeroko w Polsce technikę wykrywania dyskryminacji poprzez testy kontrolowane.
 2. „Mechanizmy ONZ dla transaktywistów” - trzydniowe szkolenie zorganizowanie przez Transgender Europe w Genewie wraz z wizytą w szwajcarskiej siedzibie ONZ w celu uczestnictwa w wydarzeniu poświęconym transpłciowej rzeczywistości w kontekście globalnym, 22-24 września
 3. „Szkolenie z przygotowywania raportów alternatywnych” - czterodniowy warsztat zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego pozwalający rozwinąć kompetencje z zakresu argumentowania i opisywania przypadków łamania praw człowieka

Granty


W 2015 r. Trans-Fuzja otrzymała środki finansowe na swoją działalność z następujących grantów:
 1. 21 213,45 zł pochodzących z Documentation and Advocacy Fund ILGA-Europe na projekt finansujący badanie sytuacji transpłciowej młodzieży w szkole,
 2. 39 375,45 zł na zorganizowanie konferencji #TransAktywni2015 podchodzących z środków organizacji Transgender Equality Network Ireland
 3. 64 320,00 zł pierwszej transzy części projektu na roczną działalność hostelu interwencyjnego dla osób LGBT współprowadzonego ze stowarzyszeniem Lambda Warszawa
 4. 81 460,00 zł drugiej transzy na dwuletni projekt finansujący działalność warsztatową, psychologiczną, część działalności instytucjonalnej oraz dział „Trans-akcje” czasopisma replika. Środki pochodzą z fundacji Mama Cash.
 5. 139 957,81 zł na roczne finansowanie działalności instytucjonalnej organizacji, w tym siedziby. Środki pochodzą z Open Society Foundations.

Alternatywny fundraising


W 2015 roku Fundacja zorganizowała akcję crowdfundingową (zbieranie pieniędzy za pomocą specjalnego portalu, w zamian za różne upominki) poprzez portal polakportafi.pl w celu zebrania pieniędzy na konkurs MissTrans. W ramach akcji zebrano 3 243,60 zł.

Inne wpływy


W ramach akcji 1 proc. w 2015 r. Fundacja Trans-Fuzja pozyskiwała fundusze zarówno na działalność statutową, jak i na pomoc inicjatywie Miłość Nie Wyklucza. W sumie zebrano 13 070,68 zł.

W 2015 r. odnotowano poza tym darowizny od osób prywatnych w wysokości 7 366,29 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 6 782,75 zł.edzamieszczono: 2016.07.21

szukaj

menu

najnowsze teksty

wspierają nas

  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj