Raporty z działalności

2010 Sprawozdanie z działalności merytorycznej Fundacji Trans-Fuzja


Sprawozdanie z działalności Fundacji Trans-Fuzja za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 umieszczone jest w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.


Fundacja ma status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i rozpoczęła działalność uzyskując wpis do KRS 8 lipca 2008 roku.

Dane rejestrowe:

KRS: 0000309669
NIP: 8942951248
REGON: 020790802

Siedziba: ul. Petöfiego 4 lok. 82, 01-917 Warszawa


W roku 2010 zarząd działał w następującym składzie:

Wiktor Dynarski,

Stanisława Fedorowicz-Podobińska,

Anna Grodzka,

Greta Puchała,

Jan Puchała.


Fundacja realizuje następujące cele:

 1. upublicznienie dyskusji na temat problemów osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych, oraz zwiększenie ich reprezentacji społecznej,

 2. kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych,

 3. kształtowanie pozytywnej tożsamości osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych,

 4. zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej, oraz wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących sytuacji osób transseksualnych i transpłciowych,

 5. wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa zapisu o instytucji legalnego partnerstwa osób tej samej płci,

 6. przeciwdziałanie dyskryminacji osób transseksualnych, transpłciowych, bi- i homoseksualnych oraz przeciwdziałanie objawom transfobii i homofobii w społeczeństwie,

 7. promowanie wiedzy na temat tożsamości seksualnych i identyfikacji płciowych, w tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, sportem i rekreacją, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

 8. wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antytransfobicznego i antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji,

 9. działalność prozdrowotna, w tym propagowanie wiedzy o chorobach i terapii związanych z poczuciem tożsamości płciowej, profilaktyka uzależnień,

 10. działanie na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,

 11. promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet, rozwój kształcenia zawodowego,

 12. organizacja pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych dyskryminacją,

 13. organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją,

 14. budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei demokratycznych,

 15. wypracowanie standardu dotyczącego terapii transseksualizmu oraz sytuacji osób z odmiennym poczuciem tożsamości płciowej.Fundacja realizuje cele statutowe w formie:

 1. warsztatów dla działaczy LGBTQ, nauczycieli, studentów,

 2. dyskusyjnych spotkań,

 3. grup wsparcia dla osób transpłciowych,

 4. druku i rozpowszechniania materiałów informacyjnych,

 5. udziału w audycjach radiowych i telewizyjnych,

 6. udziału w konferencjach naukowych,

 7. prowadzenia strony internetowej (www.transfuzja.org),

 8. organizacji pomocy psychologicznej i prawnej dla osób transpłciowych zagrożonych dyskryminacją, we współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii, Stowarzyszeniem Lambda Warszawa oraz Centrum Integracji Psychicznej TOP,

 9. udziału w pracach koalicji polskich organizacji LGBTQ występujących o zmiany w prawie karnym,

 10. udziału w pracach koalicji polskich organizacji NGO na rzecz stworzenia ustawy dotyczącej równego traktowania,

 11. współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w zakresie wprowadzenia zmian w przepisach prawnych, dotyczących refundacji korekty operacyjnej płci,

Działania Fundacji podjęte w 2010 roku

Inicjatywy wspierające

Skierowane do grup

W 2010 roku w Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia Lambda Warszawa, dwa razy w miesiącu odbywały się spotkania grupy wsparcia przeznaczonej dla osób transseksualnych, w czasie trwania której osoby w jakiś sposób zainteresowane tematyka korekty płci (szczególnie te zastanawiające się nad nią, mające ją już za sobą, a także będące w jej trakcie) mogły usiąść i spokojnie porozmawiać, nierzadko na krepujące, intymne tematy, czy po prostu pobyć w towarzystwie ludzi o podobnych doświadczeniach. W spotkaniach uczestniczyło każdego miesiąca średnio 5-8 osób, jednakże bywały takie spotkania, w których liczba ta bywała znacznie wyższa. Grupę, wraz z Herbertem Raniszewskim, współprowadziły Ania Grodzka oraz Lalka Podobińska.

W ramach wspierania, tworzenia i podtrzymywania aktywnego i przyjaznego środowiska osób trans, w siedzibie stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii organizowano pokazy filmów nawiązujących tematyką do zjawiska transpłciowości. Projekcje połączone były z dyskusją.

Podobne cele sprzyjały organizowanemu najpierw w klubie Rasko, a następnie w klubie City Trans-Party, przekształconemu w tzw. "Trans-Wieczorki" - comiesięczne, imprezowe spotkania osób trans i ich przyjaciół, służące przede wszystkim dobrej zabawie w otwartym i akceptującym środowisku.

Dodatkowo w 2010 roku zorganizowano jedno spotkanie dla wolontariuszy, które miało na celu przede wszystkim integrację wewnątrz organizacji oraz zaplanowanie wspólnych działań na kolejne 11 miesięcy pracy. Podobny charakter miała również - zorganizowana wspólnie z grupą KPH Q - impreza świętująca drugie urodziny Fundacji Trans-Fuzja.

Skierowane do osób indywidualnych

Dzięki owocnej współpracy ze Stowarzyszeniem Lambda Warszawa, Trans-Fuzja uczestniczyła również w dyżurze telefonu zaufania. W każdy trzeci piątek miesiąca osoby poszukujące pomocy mogły porozmawiać na temat nurtujących je kwestii z Anią Grodzką.

W siedzibie tej samej organizacji odbywał się również dyżur przeznaczony dla bliskich osób transpłciowych, pomyślany przede wszystkim dla partnerów i partnerek. Powody wizyt bardzo często bywały rożne - od zwykłych rozmów, z kimś w próbnej sytuacji, problemów wynikających ze stosunku partnerów/partnerek do korekty płci, aż do kwestii intymnych, związanych ze wspólnym życiem i seksualnością. Dyżur prowadziła Greta Parobczyk.

W roku 2010 Fundacja uruchomiła projekt spotkań indywidualnych dla osób transpłciowych, które z różnych powodów nie mogły uczestniczyć w spotkaniach grupowych. Spotkania te prowadzą osoby z Zarządu Fundacji. Spotkania mają charakter pomocowy, choć najczęściej odbywają się w przestrzeni publicznej.

Tego typu pomoc indywidualna dotyczyła również licznych konsultacji telefonicznych oraz mailowych.

Działalność na rzecz osób indywidualnych miała również miejsce podczas rozpraw sądowych. Fundacja, wykorzystując możliwości amicus curiae starała się reprezentować interesy osób transpłciowych, które z jakichś powodów miały problem ze zmianą oznaczenia płci w dokumentach. Anna Grodzka i Lalka Podobińska wzięły udział w 4-ch posiedzeniach sądu w sprawie o ustalenie z art. 189 k.p.c.

Działania związane z kulturą i edukacją

Edukacja poprzez warsztaty i wykłady

Na potrzeby edukacji nt. transpłciowości Fundacja stworzyła różne formy warsztatów i wykładów (przeznaczonych dla różnego rodzaju grup, w tym zarówno ogółu społeczności, jak również wyspecjalizowanych zawodów). Warsztaty te przeprowadzono w kilku miejscach Polski.

Wykład oraz warsztat poruszające kwestie transpłciowości w pracy psychologa oraz jej usytuowanie we współczesnych dyskursach medycznych przeprowadzili: Anna Grodzka, Lalka Podobińska oraz Wiktor Dynarski.

Ponadto przeprowadzono również warsztaty podczas Queerowego Maja w Krakowie („Transpłciowa rodzina”), Queer Studies KPH, w Warszawie („Bezpieczny seks dla osób trans) oraz Gdańsku („Oswajanie transpłciowości”).

W lipcu 2010 roku podczas GLBT Business Leader Forum w Warszawie Fundacja miała okazję zaprezentować się międzynarodowej publiczności podczas prowadzonego wspólnie przez Wiktora Dynarskiego i Persię West warsztatu poświęconego tematyce tożsamości płciowej w miejscu pracy.

Fundacja brała również udział w inicjatywach znanych jako „Żywe biblioteki”, podczas których ludzie zainteresowani przeróżną tematyką mogą porozmawiać z osobami-książkami, w tym również z osobami transpłciowymi, na przeróżne (najczęściej bardzo osobiste) tematy. W 2010 roku Fundacja brała udział w podobnych inicjatywach w Toruniu, Gdańsku i Bydgoszczy

Udzielanie wywiadów

Podczas 2010 roku wolontariusze Fundacji brali udział w kilku projektach pisarskich, których efektem było ukazanie się rozmów zarówno w książkach, jak i czasopismach polskich i zagranicznych.

Lista ważniejszych wywiadów z członkami zarządu:

 • „Płeć niezgodna z prawem” Przekrój

Spotkania/Debaty

Zarówno spotkania, jak i debaty są jednymi z form komunikacji Fundacji z jej sympatykami, oponentami oraz potencjalnymi wolontariuszami i mają najczęściej formę prezentacji połączonego z dyskusją. Niektóre z nich mają również na celu edukowanie pewnych grup, jednak ze względu na formę i czas, jaki można maksymalnie poświęcić podczas ich trwania, nie przynależą do kategorii warsztatów.

W 2010 roku Fundacja zorganizowała następujące spotkania i debaty:

- „Sytuacje osób trans w Czechach i Polsce” we Wrocławiu

- „Różne barwy trans” w Warszawie

oraz brała udział w spotkaniach zorganizowanych przez inne podmioty:

 • projekt "Patchwork Two", realizowany w ramach centralnych obchodów 27-go Memorial AIDS w Warszawie.

 • projekt Fundacji Art Transparent "Zbliżanie" we Wrocławiu,

 • spotkanie z Policją i Strażą Miejską w Warszawie

Projekty artystyczne

W ramach promocji transpłciowości we współczesnej polskiej kulturze Fundacja Trans-Fuzja wsparła inicjatywę "Transformacje" - zorganizowana dzięki współpracy z kolektywem UFA

W ramach działalności na polu europejskim członkowie zarządu zaangażowali się we francuski projekt filmowy Bradleya Faykiego oraz fotograficzny Manuela Garcii. Obydwie inicjatywy dotykają problemu niskiej reprezentacji w życiu społecznym transmężczyzn.

Członkowie zarządu i wolontariusze Fundacji Trans-Fuzja współpracowali przy tworzeniu filmu dokumentalnego „Trans-akcja”, w reżyserii Sławomira Grunberga i Katki Reszke, realizowanego przez HBO, którego premiera miała miejsce

Publikacje

Członkowie Zarządu Fundacji przyczynili się do powstania wielu interesujących tekstów o tematyce transpłciowej. Pierwsza w Polsce publikacja dot. praw osób transseksualnych w perspektywie zarówno polskiej, jak i europejskiej – „Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce” – powstała dzięki dobrze utrzymanej, owocnej współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Fundacja brała również udział w ekspertyzie przy projekcie KPH - „Monitoring podręczników akademickich”, czego efektem była publikacja „Tematyka transpłciowości w wybranych publikacjach oraz jej usytuowanie we współczesnych dyskursach akademickich” Wiktora Dynarskiego

Działalność prawno-polityczna

Współpraca z innymi organizacjami

Na początku 2010 roku Fundacja dołączyła do grupy roboczej mającej zaproponować nowe rozwiązania dla polskiego kodeksu karnego, aby odzwierciedlał on potrzeby osób LGBT. Działania te skupiły się przede wszystkim na ochronie przed przemocą oraz wprowadzeniu do polskiego kodeksu karnego kategorii mowy nienawiści i zbrodni z nienawiści. Kategorie te maja ułatwić osobom prześladowanym, czy to ze względu na orientację seksualną, czy tożsamość płciową, możliwość realnej skargi i dochodzenia swoich praw przed polskimi sądami. Działania grupy zostaną sfinalizowane w ciągu roku 2011.

Współpraca z grupą prawną KPH dała Fundacji Trans-Fuzja możliwość postawienia pytania Ministerstwu Obrony Narodowej o zasadność dyskryminacji osób trans- i interseksualnych w oficjalnych dokumentach odnośnie zasad przyjmowania do wojska. Projekt trwa.

Spotkania polityczne

Przedstawicielki Fundacji brały udział w spotkaniach prof. Ireny Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, z organizacjami LGBT. Zwróciliśmy uwagę na problemy osób transseksualnych będących w trakcie korekty płci prawnej (sytuacja, w której stroną w sprawie z art 189 k.p.c. o ustalenie płci są rodzice powoda) oraz po zakończeniu procesu zmiany (sprawa braku regulacji prawnej w sprawie obowiązku wymiany świadectw pracy i innych zaświadczeń wnioskującym o to osobom będącym po zmianie danych osobowych w wyniku zmiany oznaczenia płci.).

Udział w spotkaniach komitetu ds. Europride przyniósł zadowalającą współpracę pomiędzy Fundacją a różnymi, działającymi przede wszystkim w Stolicy, organizacjami i inicjatywami LGBT. Nie zawiodła również reprezentacja na samej Paradzie.

W marcu 2010 roku Fundacja była obecna na spotkaniu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, którego głównym tematem była ochrona przed dyskryminacją w zakresie orientacji seksualnej. Dzięki silnym naciskom stanowisko organizatorów dość szybko zmieniło się na transinkluzywne, a zatem podejmujące tematykę tożsamości i ekspresji płciowej.

Fundacja włączyła się również w działania Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania przy Prezydent m.st. Warszawa. Prezeska Trans-Fuzji – Ania Grodzka – została wybrana wiceprzewodniczącą Komisji, dzięki czemu problemy osób transpłciowych stały się realnie reprezentowaną kwestię w polityce Miasta Stołecznego.

Manifestacje

2010 rok obfitował w różnego rodzaju inicjatywy, w które Fundacja włączała się aktywnie, bądź które wspierała w mniejszym lub większym stopniu.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Warszawie po raz kolejny odbyła się Manifa - impreza wspierająca walkę o realne równouprawnienie. Obecność Trans-Fuzji miała na celu nie tylko wsparcie samej inicjatywy, lecz także zwrócenie uwagi na fakt, że dyskryminacja ze względu na płeć dotyczy również kwestii tożsamości oraz ekspresji płciowej. Transkobiety zaś nierzadko doświadczają dyskryminacji zwielokrotnionej - rownież ze względu na orientację seksualną, zaś transmężczyźni (szczególnie ci niezmieniający oznaczenia płci w dokumentach) częstokroć narażeni są na dyskryminację wynikającą z traktowania ich jako kobiet. Wspierając inicjatywy feministyczne, Fundacja ma nadzieję, że w przyszłości pomogą one także osobom transpłciowym.

Marsz EuroPride zorganizowany w 2010 roku w Warszawie był pierwszą, widzialnie transinkluzywną manifestacją w Polsce. Specjalnie z tej okazji Fundacja przygotowała ulotki, nalepki oraz transpłciowe flagi, aby EuroPride w tej części Europy nie stał się jedynie świętem mało różnorodnego środowiska gejowskiego. Celem manifestacji było ukazać ogólnoludzką społeczność LGBT. Udało się to również dzięki osobom zaangażowanym ze strony Fundacji.

W ramach wspierania młodych inicjatyw w krajach europejskich Fundacja była również obecna w maju 2010 roku na pierwszym w historii Słowacji Tęczowym Marszu (Duhový Pride) w Bratysławie oraz na wydarzeniach im towarzyszących. W 2011 roku zaś aktywnie włącza się w pomoc organizacyjną dnia poświęconego tematyce trans, który ma być częścią Tęczowego Tygodnia przygotowującego do samej parady.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci Osób Transpłciowych 20. listopada Fundacja zorganizowała Marsz Pamięci wspólnie z organizatorami Kampanii na rzecz związków partnerskich.

W listopadzie 2010 roku, jako jeden z członków Koalicji 11 listopada, Fundacja była obecna podczas protestu mającego na celu zablokowanie przejścia radykalnych ruchów prawicowych przez Stare Miasto w Warszawie. Ewaluacja współpracy planowana jest na maj 2011 roku.

Działalność międzynarodowa

Konferencje i seminaria młodzieżowe

Rok 2010 był dla Fundacji Trans-Fuzja rokiem przełomowym w kwestiach współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania przyszłych partnerów do wspólnych projektów.

Dzięki licznym konferencjom przeznaczonym dla młodego pokolenia aktywistów Fundacja uzyskała doświadczenie w pracy z młodzieżą, a sami uczestnicy spotkań dokształcili się zarówno w  najnowszych narzędziach pozwalających działać na rzecz grup wykluczonych (szczególnie ze względu na tożsamość i ekspresję płciową), jak i sposobu funkcjonowania europejskich instytucji oraz ich realnego wpływu na kraje, w których prawa osób LGBT nie są respektowane.

Przedstawiciele Fundacji obecni byli na poniższych wydarzeniach:

Gender Queer University - Questioning Norms in Higher Education – konferencja zorganizowana przez Association of Nordic and Pol-Balt Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Student Organizations (14-21 marca)

Legislating LGBTQ – konferencja zorganizowana przez International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer Youth and Student Organization (30 maja – 3 czerwca)

School of Diversity – konferencja zorganizowana przez BLUS

Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

W lipcu 2010 roku Fundacja Trans-Fuzja przystąpiła do stowarzyszenia zrzeszającego studenckie organizacje LGBTQ - ANSO dzięki czemu tematyka transpłciowości w Europie Środkowej będzie miała szansę na lepsze rozpoznanie w edukacji kolejnych pokoleń aktywistów. Podczas ogólnego zebrania członków, kiedy to powoływano również nowy Zarząd, reprezentantem Polski, jako jednego z krajów członkowskich ANSO, został wybrany Wiktor Dynarski, wice-prezes Fundacji Trans-Fuzja.

We wrześniu 2010 roku w Berlinie, wspólnie z organizacją TransInterQueer Fundacja zorganizowała warsztat mający na celu zebranie przykładów dyskryminacji osób trans. Dotyczyły one sytuacji na rynku oraz w miejscu pracy, kontaktu ze służbami mundurowymi oraz lekarzami. Zebrane informacje mają posłużyć do stworzenia europejskiego podręcznika edukującego w zakresie transpłciowości nie tylko na poziomie teoretycznym, lecz także – i to głównie – praktycznym. Informacje uzyskane od uczestników spotkania w zasadzie przerosły oczekiwania organizatorów, co dla potrzeb projektu było niezwykłym sukcesem, z drugiej strony pokazało jednak, jak silna (i wielopoziomowa) bywa dyskryminacja ze względu na tożsamość płciową.

Na przełomie września i października, podczas 3rd Transgender Council – konferencji poświęconej problemom osób trans w całej Europie – w Malmö wybrany został nowy Komitet Sterujący organizacji Transgender Europe. Wśród osób wybranych przez zrzeszenie członków był również Wiktor Dynarski, wiceprezes Fundacji. Na konferencji obecny był również Roman Kollárik, koordynator powstającego właśnie na Słowacji oddziału fundacji – inicjatywy TransFuzía.

Fundacja Trans-Fuzja obecna była również podczas corocznej konferencji ILGA-Europe, gdzie także wybierano nowe władze organizacji. Dyskusja z innymi członkami oraz prezentacja (jako Transgender Europe) ukazująca możliwość zmiany organizacji na bardziej transinkluzywną pozwoliła rozszerzyć już i tak obszerną bazę organizacji współpracujących z Fundacją.

Zagraniczne oddziały

Po owocnej współpracy odnośnie pierwszego słowackiego Tęczowego Marszu oraz kontaktów zapoczątkowanych na konferencji ANSO w Strasburgu grupa ochotników postanowiła urzeczywistnić pierwszą transpłciową inicjatywę na Słowacji – TransFuzíę. Podczas kilku miesięcy działalności TransFuzía zdołała założyć grupę wsparcia, udzielić pomocy bezpośredniej kilku niezwykle potrzebującym osobom transpłciowym, kwestionariusz ILGA-Europe, poprawki do dokumentu Parlamentu Europejskiego odnośnie osób transpłciowych, udział w festiwalu filmowym Inakosť, a także zainicjowanie kontaktu ze specjalistami psychologii zainteresowanymi pomocą osobom trans.

Projekty Międzynarodowe

W 2010 roku Fundacja Trans-Fuzja wzięła udział w kwestionariuszu ILGA-Europe mającym na celu wybadać prawną sytuację osób transpłciowych w krajach europejskich. Kwestionariusz wypełniły zarówno organizacja w Polsce, jak i inicjatywa słowacka.

Fundacja Trans-Fuzja pomagała również w badaniu odnośnie sytuacji populacji MSM (men having sex with men), szczególnie w zakresie braku inkluzywności osób trans w międzynarodowych programach prewencji HIV i AIDS. Badanie polegało na przeprowadzeniu wywiadu odnośnie informacji nt. prewencji HIV/AIDS w Polsce, działań państwa w tej sprawie oraz wskazówek odnośnie włączenia osób trans do już istniejących programów WHO.

Wewnętrzne funkcjonowanie

Zarząd i Rada Fundacji

W 2010 roku miało miejsce jedno posiedzenie Rady Fundacji oraz kilkanaście starannie odnotowanych spotkań Zarządu, w tym również kilka samego Prezydium. Spotkania te – mające charakter roboczy – dotyczyły przede wszystkim formy działania Fundacji w jej obecnej formie oraz możliwości rozbudowania organizacji, zwłaszcza poprzez granty.

Granty

W czerwcu 2010 roku uzyskaliśmy grant z Funduszu Stonewall (fundusz mikrograntów Stowarzyszenia Lambda Warszawa) na realizację projektu „Oswajanie transpłciowości - warsztaty i prezentacje” - przeprowadzenie warsztatów oraz dofinansowanie druku informatora.

Grudzień 2010 roku przyniósł Fundacji grant od organizacji MamaCash, na kilka równoległych projektów, których realizację zaplanowano na kolejne 12 miesięcy. Wśród planowanych wydarzeń znajdują się warsztaty organizowane na terenie całej Polski, kampania plakatowa na rzecz osób transpłciowych w miejscu pracy oraz artykuły o tematyce trans w magazynie Replika.

Strona internetowa

Fundacja Trans-Fuzja kontynuowała pracę nad reprezentacją w internecie, dzięki czemu powstała jedna z większych baz danych podejmujących tematykę transpłciowości. W 2011 roku planowana jest przebudowa strony tak, aby zwiększyć jej funkcjonalność.

W 2010 roku zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:

 1. o zmianie składu zarządu,

 2. o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego,

 3. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,

 4. o przyjęciu regulaminu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zarząd objął i dysponuje kapitałem złożonym przez Fundatorów w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych).

Fundacja uzyskała 4.400,35 zł (cztery tysiące czterysta złotych 35/100) tytułem darowizny od osób prywatnych oraz 1.514,10 zł (jeden tysiąc pięćset czternaście złotych 10/100) tytułem przekazania 1% podatku.

Fundacja otrzymała grant z Funduszu Stonewall http://www.stonewall.org.pl/ Stowarzyszenia Lambda Warszawa w wysokości 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) na realizację projektu „Oswajanie transpłciowości - warsztaty i prezentacje” - przeprowadzenie warsztatów oraz dofinansowanie druku informatora (w roku 2010 otrzymano pierwszą transzę grantu w kwocie 600 zł).

Fundacja otrzymała grant z Fundacji Mama Cash w wysokości 9.300 euro (46.566 zł) na realizację projektu warsztatów na temat transpłciowości na terenie całej Polski, kampanii plakatowej w Warszawie na rzecz osób transpłciowych w miejscu pracy oraz artykuły o tematyce trans w magazynie "Replika". Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2011.

Fundacja opierała swą działalność głównie na pracy wolontariatu. Poniosła koszty działalności statutowej (organizacja warsztatów, przygotowanie materiałów informacyjnych) w wysokości 3.469,72 zł (trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 72/100).

Koszty administracyjne stanowiły opłaty bankowe, sądowe i materiały w kwocie 1.347,70 zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści siedem złotych 70/100).

Koszty łącznie wyniosły 4.817,42 zł cztery tysiące osiemset siedemnaście złotych 42/100).

Fundacja nie zatrudniała nikogo i nie poniosła żadnych kosztów osobowych, bezosobowych i pożyczek. Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

Nie pojawiły się w działalności Fundacji żadne zdarzenia prawne o skutkach finansowych.

Fundacja nie otrzymała zleceń od podmiotów państwowych i samorządowych.

Informację o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych CIT-8 i CIT-8/0 fundacja składa do Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany, ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa.

Nie składano innych deklaracji podatkowych.

Fundacja nie miała żadnej kontroli.


Lalka Podobińska

edzamieszczono: 2011.04.26

szukaj

menu

najnowsze teksty

wspierają nas

  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj